Dostawa opału do budynku kotłowni przy ul. Kopernika 11 i Urzędu Miejskiego w Węgorzynie oraz do punktów przedszkolnych, świetlic wiejskich i lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Węgorzyno.

 Węgorzyno: Dostawa opału do budynku kotłowni przy ul. Kopernika 11 i Urzędu Miejskiego w Węgorzynie oraz do punktów przedszkolnych, świetlic wiejskich i lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Węgorzyno.
Numer ogłoszenia: 265035 - 2011; data zamieszczenia: 07.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgorzyno , Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3971563, faks 91 3971567.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału do budynku kotłowni przy ul. Kopernika 11 i Urzędu Miejskiego w Węgorzynie oraz do punktów przedszkolnych, świetlic wiejskich i lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Węgorzyno..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a) Dostawa opału do punktów przedszkolnych w Mieszewie i Sielsku: 1. węgiel orzech gruby - PN-82/G-97001 i PN-82/G-97002 - wartość opałowa min. 30.000 kJ/kg, maksymalna zawartość popiołu 5 - 6%, maksymalna zawartość siarki - 0,8% ogółem 30 ton, 1.1. Punkt przedszkolny i świetlica w Sielsku - 15 ton, 1.2. Punkt przedszkolny i świetlica w Mieszewie - 15 ton, b) Dostawa opału do kotłowni w budynku ul. Kopernika 11 w Węgorzynie; budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie; świetlic wiejskich; Lokalu mieszkalnego Mieszewo 27 1. węgiel orzech gruby - PN-82/G-97001 i PN-82/G-97002 - wartość opałowa min. 30.000 kJ/kg, maksymalna zawartość popiołu 5 - 6%, maksymalna zawartość siarki - 0,8% ogółem 80 ton, 1.1. budynek Urzędu Miejskiego w Węgorzynie ul. Rynek 1 - 10ton 1.2. Kotłownia ul. Kopernika 11 - 50 ton 1.3. Świetlica wiejska w Kraśniku - 1 tona, 1.4. Świetlica wiejska w Chwarstnie- 1 tona 1.5. Świetlica wiejska w Mieszewie - 3 ton, 1.6. Świetlica wiejska w Runowo Pom. ul. Kolejowa - 5 ton 1.7. Świetlica wiejska w Sielsku - 3 ton 1.8. Świetlica wiejska w Przytoni - 2 tony 1.9. Lokal mieszkalny Mieszewo 27 - 5 tony 2. koks gruby, gat. I - PN-86/C-02050/2-wartośc opałowa min.27.000 kJ/kg, maksymalna zawartość popiołu 9%, maksymalna zawartość siarki - 0,7%, ogółem 30ton, w tym;. 1. budynek Urzędu Miejskiego w Węgorzynie ul. Rynek 1 - 30 ton.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5, 09.11.30.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oferta cenowa zgodna co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 2

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana poprzez dodanie do wartości netto należnego wynagrodzenia kwoty podatku VAT zgodnie z obowiązującą stawką. Zmiana takowa zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.wegorzyno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Węgorzynie ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno (sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Węgorzynie ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 

  

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_dostawa_opalu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-10-07 15:18:59 103 razy
2 Zal.1._Wzor_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-10-07 15:19:18 200 razy
3 Zal._2._Oferta_cenowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-10-07 15:19:32 90 razy
4 Zal._4._Wykaz_prac_podobnych.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-10-07 15:19:43 90 razy
5 Zal._3._Oswiadczenie_o_speln._war._i_niepodleganiu_wykl._opal.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-10-07 15:21:44 90 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyniku_postA_powania.pdf 2011-10-18 14:07:28