Dostawa oleju opałowego do Gimnazjum w Węgorzynie przy ul. Kościuszki 29

Węgorzyno: Dostawa oleju opałowego do Gimnazjum w Węgorzynie przy ul. Kościuszki 29
Numer ogłoszenia: 267343 - 2011; data zamieszczenia: 11.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgorzyno , Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3971563, faks 91 3971567.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego do Gimnazjum w Węgorzynie przy ul. Kościuszki 29.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do Gimnazjum w Węgorzynie przy ul. Kościuszki 29 w ilości ok. 30.000 litrów o właściwościach zgodnych z Polską Normą (szczegółowe parametry w SIWZ).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oferta cenowa zgodna co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 2. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 3. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 4. Oficjalny cennik wskazanej przez Wykonawcę oferty rafinerii z ceną na dzień 17 października 2011 lub inny dokument, który w sposób jednoznaczny będą potwierdzać oficjalną cenę oleju opałowego obowiązującą we wskazanym dniu w danej rafinerii.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne są zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357(1) § 1 Kodeksu cywilnego. b) Zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. c) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana poprzez dodanie do wartości netto należnego wynagrodzenia kwoty podatku VAT zgodnie z obowiązującą stawką. Zmiana takowa zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.wegorzyno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Węgorzynie ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Węgorzynie ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: N/D.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 

  

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_olej_opalowy_-_Gimnazjum.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-10-11 14:57:18 106 razy
2 Zal.1._Wzor_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-10-11 15:02:49 192 razy
3 Zal.2._Oferta_cenowa_-_olej_Gimanzjum.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-10-11 15:03:09 81 razy
4 Zal.3._Oswiadczenie_o_speln._war._i_niepodleganiu_wykl._-_olej_Gimanzjum.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-10-11 15:03:28 71 razy
5 Zal.4._Wykaz_prac_podobnych_-_olej_Gimanzjum.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-10-11 15:03:41 70 razy
6 Zal.5._Wykaz_pojazdow_-_olej_Gimnazjum.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-10-11 15:03:58 70 razy
7 POPRAWNY_SIWZ_-_olej_opalowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-10-12 10:00:37 79 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Informacja_o_bledzie_techn._w_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-10-12 09:59:13
2 Zmiana_SIWZ_-_dostawa_oleju.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-10-18 13:23:59
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyniku_postepowania.pdf 2011-10-27 14:15:40