Administrowanie i utrzymanie cmentarzy gminnych w Węgorzynie, Cieszynie, Sielsku, Runowie i Mieszewie

Węgorzyno: Administrowanie i utrzymanie cmentarzy gminnych w Węgorzynie, Cieszynie, Sielsku, Runowie i Mieszewie
Numer ogłoszenia: 296707 - 2011; data zamieszczenia: 15.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgorzyno , Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3971563, faks 91 3971567.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Administrowanie i utrzymanie cmentarzy gminnych w Węgorzynie, Cieszynie, Sielsku, Runowie i Mieszewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru i opieki nad cmentarzami gminnymi w Węgorzynie, Cieszynie, Sielsku, Runowie i Mieszewie w celu utrzymania ich w stanie zgodnym z przepisami określonymi ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisami sanitarnymi, zasadami p. poż i BHP:.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.11.11-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł. 2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy: 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020, Bank Spółdzielczy Goleniów Oddział w Węgorzynie; tytuł przelewu Wadium - przetarg nieograniczony ZP.271.15.2011 na Administrowanie i utrzymanie cmentarzy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oferta cenowa zgodna co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 2. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 3. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, będących jej integralną częścią. 2) Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; c) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357(1) § 1 Kodeksu cywilnego. d) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. e) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana poprzez dodanie do wartości netto należnego wynagrodzenia kwoty podatku VAT zgodnie z obowiązującą stawką. Zmiana takowa zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych teleadresowych, 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, np. zmiana nr rachunku bankowego; 3) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.wegorzyno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Węgorzynie ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno (sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Węgorzynie ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 

  

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_administrowanie_i_utrzymanie_cmentarzy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:32:17 441 razy
2 Zal.1._Wzor_umowy_-_administrowanie_i_utrzymanie_cmentarzy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:35:52 87 razy
3 Zal._2._Oferta_cenowa_-_wzor.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:37:02 82 razy
4 Zal._3._Oswiadczenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:38:24 72 razy
5 Zal._4._Wykaz_prac_podobnych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:39:36 72 razy
6 Zal._2._Oferta_cenowa_-_wzor.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:41:06 64 razy
7 Zal._4._Wykaz_prac_podobnych.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 11:41:49 72 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 14:21:51
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2011-12-08 14:17:45