herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXIV/281/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Banku Gospodarstwa Krajowego


Uchwała Nr XXIV/281/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 12 stycznia 2005 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Banku Gospodarstwa Krajowego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 litera c i art.58 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 Nr 102,poz..1005, Nr 116, poz.1203) uchwala się, co następuje:

§ 1

1.Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 200.000 złotych( słownie: dwieście tysięcy) ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych z przeznaczeniem na finansowanie projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej

2. Okres karencji 18 miesięcy,

3. Okres kredytowania wynosi 36 miesięcy,

4. Obsługa zadłużenia nastąpi z środków budżetu Gminy Węgorzyno

5. Spłata zobowiązania w postaci zaciągniętego kredytu następować będzie ze źródeł przyszłych dochodów własnych.

§ 2

Udziela się Burmistrzowi Węgorzyna upoważnienia do zawarcia umowy kredytowej.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Węgorzyna do zabezpieczenia kredytu w formie akceptowanej przez kredytodawcą i w wysokości przez niego wymaganej, a w szczególności w następującej formie:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4

Niniejsza uchwała jest podstawą do zawarcia umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                           Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 26-01-2005 09:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2005 09:30