herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/280/2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 12.01.2005


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/280/2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 12.01.2005

DOCHODY BUDŻETU

Gminy

( ogółem )

związane z realizacją zadań własnych w 2005r.

Dział

Rozdz.

Paragraf

Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu

Dochody

Własne

1

2

4

010

Rolnictwo i łowiectwo

13.000

01095

Pozostała działalność

13.000

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

13.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

937.478

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

506.978

0470

Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

17.000

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

51.805

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

5.700

077

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

429.473

0920

Pozostałe odsetki

3.000

70095

Pozostała działalność

430.500

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

120.000

0830

Wpływy z usług

310.000

0920

Pozostałe odsetki

500

710

Działalność usługowa

8.000

71035

Cmentarze

8.000

0690

Wpływy z różnych opłat

8.000

750

Administracja publiczna

6.000

75011

Urzędy wojewódzkie

1.000

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1.000

75095

Pozostała działalność

5.000

0830

Wpływy z usług

5.000

756

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3.616.973

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1.000

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podatkowej

1.000

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych, osób prawnych i innych organizacji

1.252.580

0310

Podatek od nieruchomości

968.205

0320

Podatek rolny

192.467

0330

Podatek leśny

70.408

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

1.500

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

20.000

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych

1.331.767

0310

Podatek od nieruchomości

623.094

0320

Podatek rolny

498.010

0330

Podatek leśny

5.163

0340

Podatek od środków transportowych

130.000

0360

Podatek od spadków i darowizn

15.000

0370

Podatek od posiadania psów

2.500

0430

Wpływy z opłaty targowej

2.000

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

1.000

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

40.000

0910

Odsetki od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat

15.000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

95.000

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

23.000

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

67.000

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

5.000

75619

Wpływy z różnych rozliczeń

50.000

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

50.000

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

886.626

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

878.626

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

8.000

758

Różne rozliczenia

5.264.896

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4.261.079

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4.261.079

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

713.557

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

713.557

75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

280.260

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

280.260

75814

Różne rozliczenia finansowe

10.000

0920

Pozostałe odsetki

10.000

801

Oświata i wychowanie

85.121

80101

Szkoły podstawowe

2.400

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2.400

80104

Przedszkola

82.575

0830

Wpływy z usług

82.575

80113

Dowożenie uczniów do szkół

146

0830

Wpływy z usług

146

852

Pomoc społeczna

250.000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

128.000

0830

Wpływy z usług

2.000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

126.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

120.000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

120.000

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2.000

0830

Wpływy z usług

2.000

Ogółem

10.181.468

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 26-01-2005 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2005 09:39