herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXV/285/2005 w sprawie: określenia zasad odpłatności za świadczenia w formie posiłku przyznawane w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.


Uchwała Nr XXV/285/2005
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia
28 lutego 2005 rokuw sprawie: określenia zasad odpłatności za świadczenia w formie posiłku przyznawane w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.


Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz. 593, Nr 99 poz. 1001, Nr 273 poz. 2703) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1

Pomoc w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

§ 2

W przypadku przekroczenia 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, pomoc w formie posiłku może być przyznana pod warunkiem zwrotu wydatków na zasadach określonych w poniższej tabeli:

Procent kryterium dochodowego

określonego w art. 8 ust.1

ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % liczona

od poniesionych wydatków

powyżej 150-170

powyżej 170-180

powyżej 180-190

powyżej 190-200

powyżej 200

10

30

50

70

100

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XV/175/2004 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów do korzystania z bezpłatnych posiłków oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej (Dz.Urz.Woj. Zachodn. z 2004 r Nr 13 poz. 255).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-04-2005 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2005 10:23