herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXV/286/2005 w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla Nauczcieli


Uchwała Nr XXV/286/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 lutego 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Węgorzyno w roku 2005

Na podstawie art. 30 ust. 6 art. 49 ust. 1a, art. 54 ust. 7 i art. 91d ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 162,
poz. 1118; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291, Nr 122, poz. 1323;
z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404, Nr 144, poz. 1615; z 2002 r. Nr 4, poz. 32,
Nr 1113, poz. 984, Nr 233, poz. 1954; z 2004 r. Nr 179, poz. 1845) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Węgorzyno dodatków do wynagradzania i nagród, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

  1. szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla której organem prowadzącym jest gmina Węgorzyno,

  2. dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt. 1,

  3. roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego ,

  4. klasie - należy przez to rozumieć także oddziały lub grupę,

  5. ucznia - należy przez to rozumieć także wychowanka,

  6. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o których mowa w art. 42 ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-04-2005 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2005 10:25