herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

UCHWAŁA Nr XXV/288/2005 w sprawie przejęcia przez Gminę Węgorzyno zadania w zakresie utrzymania czystości ulic powiatowych w mieście Węgorzyno


UCHWAŁA Nr XXV/288/2005

RADY MIEJSKIEJ w Węgorzynie

z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Węgorzyno zadania w zakresie utrzymania czystości ulic powiatowych w mieście Węgorzyno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 204 poz. 2086, zmiana Dz. U. Nr 273 poz. 2703) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na przejęcie przez Gminę Węgorzyno zadania należące do właściwości powiatu w zakresie utrzymania czystości i porządku ulic powiatowych i chodników w mieście Węgorzyno oraz utrzymania, sadzenia i pielęgnacji zieleni w pasie drogowym.

§ 2

  1. W celu realizacji zadania określonego w § 1 Zarząd Powiatu i Gmina Węgorzyno zawrą porozumienie określające wysokość otrzymanej dotacji celowej przez Gminę oraz zakres realizacji przejętego zadania.

  2. Porozumienie obejmować będzie realizację zadania w okresie od 01 stycznia 2005 do
    31 grudnia 2005 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-04-2005 10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2005 10:29