herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXV/294/2005 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso


Uchwała Nr XXV/294/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 6, pkt. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,
Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966: z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 ) oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875; z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 ; z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 826/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Węgorzyno pobór od osób fizycznych w drodze inkasa następujących podatków i opłat lokalnych : podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od posiadania psów, opłaty targowa.

§ 2. 1. Wyznacza się na inkasentów podatków i opłat o których mowa w § 1 następujące osoby:

1) Lewczuk Jolanta - sołtys sołectwa Brzeźniak, Brzeźnica

2) Kuczyńska Wiesława - sołtys sołectwa Chwarstno

3) Lewandowska Henryka - sołtys sołectwa Cieszyno

4) Wierzchowska Wanda - sołtys sołectwa Kraśnik

5) Sobczyk Zbigniew - sołtys sołectwa Winniki

6) Adamów Jan - sołtys sołectwa Przytoń, Gościsław, Sulice, Rogówko

7) Filipiak Waldemar - sołtys sołectwa Lesięcin, Gardno, Kąkolewice

8) Białoskórski Roman - sołtys sołectwa Mielno

9) Mantur Lidia - sołtys sołectwa Mieszewo

10) Luft Marek - sołtys sołectwa Sarnikierz, Podlipce, Dłusko

11) Wojnarowski Roman- sołtys sołectwa Połchowo, Runowo Pom.

12) Dmochowski Bernard - sołtys sołectwa Runowo

13) Marcinów Andrzej - sołtys sołectwa Sielsko

14) Cierpisz Heronim - sołtys sołectwa Trzebawie

15) Lenik Ryszard - sołtys sołectwa Wiewiecko, Ginawa

16) Lesiak Tadeusz- sołtys sołectwa Węgorzynko, Węgorzynko Stare, Węgorzynko Nowe, Węgorzynko Małe

17) Tomczyk Irena - sołtys sołectwa Zwierzynek

2. Wyznacza się na inkasenta opłaty targowej w mieście Węgorzyno osobę: Kosmala Jerzy

§ 3. Wysokość wynagrodzenia pieniężnego za inkaso ustala się w wysokości:

  1. za inkaso podatków 7% od zainkasowanych kwot,

  2. za inkaso opłaty targowej 30% od zainkasowanych kwot.

§ 4. Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 wypłacane będzie w terminie do 15 kwietnia, 15 czerwca,
15 października i 15 grudnia każdego roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VI /81/ 2003 RM w Węgorzynie z dnia 25.04 2003 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso (Dz. Urzęd.Woj.Zachod. Nr 49, poz. 49 ) oraz uchwała Nr XXII / 256 / 2004 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 listopada 2003 r. zmieniająca uchwała Nr VI /81/ 2003 RM w Węgorzynie z dnia 25.04 2003 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-04-2005 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2005 10:42