herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXV/296/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005


Uchwała Nr XXV/296/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005

Na podstawie art. 18, ust 2. pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220 ,
Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz.. 1005, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 132.923 ,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 2033 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 131.483,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.440 ,00 złotych

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 132.923,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 131.483,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.440 ,00 złotych

§ 3

1. Dochody budżetowe Gminy na 2005 rok

po zmianach w wysokości - 12.608.091,00 złotych

z tego

  • dochody własne - 10.432.331,00 złotych

  • dotacje na realizacje zadań zleconych - 2.175.760,00 złotych

2. Wydatki budżetowe Gminy na 2005 rok

po zmianach w wysokości - 16.180.591,00 złotych

- na realizacje zadań własnych - 14.004.831,00 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 2.175.760,00 złotych

3. Niedobór budżetowy w kwocie 3.572.500,00 zostanie sfinansowany z :

- kredytów - 2..300.000,00 złotych

- pożyczek - 1.210.000,00 złotych

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikają z rozliczeń kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych - 62.500,00 złotych

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-04-2005 10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2005 10:46