herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXV/298/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2005


Uchwała Nr XXV/298/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2005

Na podstawie art. 18, ust 2. pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz.. 1005, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 77.000, 00 złotych

- w dz. 710 Działalność usługowa rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 38.000,00 złotych

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75416 Straż miejska § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.000,00 złotych

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75416 Straż miejska § 4110 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.500,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 19.500,00 złotych

- w dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.500,00 złotych

- w dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.200,00 złotych

- w dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.300,00 złotych

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 77.000,00 złotych

- w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 4.000,00 złotych

- w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.000,00 złotych

- w dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność § 2830 Dotacja celowa z

budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 20.000,00 złotych

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-04-2005 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2005 12:06