Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr XXVI/306/2005 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze


Uchwała Nr XXVI/306/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 1 kwietnia 2005 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Węgorzyno.

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2572, Nr 281, poz. 2780 z 2005r. Nr 17 poz. 141) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Węgorzyno.

I. PRZEPISY OGÓLNE

§  2. Ilekroć w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Węgorzyno, jest mowa o:

 1. szkole - należy przez to rozumieć szkołę publiczną i niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dorosłych, publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, niepubliczne kolegium nauczycielskie i nauczycielskie kolegium języków obcych, publiczny i niepubliczny ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, oraz szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, a także niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych,

 2. uczniu - należy przez to rozumieć odpowiednio ucznia, wychowanka, słuchacza szkoły, o której mowa w pkt 1, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki lub ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia, zamieszkałego na terenie gminy Węgorzyno.

 3. rodzinie - należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,

 4. dochodzie na osobę w rodzinie - należy przez to rozumieć dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie,

 5. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie - kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

§  3. 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest przyznawana na podstawie decyzji administracyjnej Burmistrza Węgorzyna.

2. Ustala się wzorcowy formularz wniosku o przyznanie pomocy materialnej stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwany dalej wnioskiem, może być złożony w szkole, do której uczęszcza uczeń lub w Urzędzie Miejskim.

 1. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły z wyłączeniem wniosków przez niego składanych. Opinia dyrektora winna zawierać wskazanie najwłaściwszej formy pomocy oraz określenie czy uczeń spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

 2. W terminie 7 dni od daty złożenia wniosku w szkole, wniosek wraz z opinią dyrektora podlega przekazaniu Burmistrzowi Węgorzyna.

 3. Wniosek dyrektora szkoły oraz wniosek ucznia szkoły niepublicznej mającej siedzibę na terenie gminy Węgorzyno lub szkoły mającej siedzibę poza gminą Węgorzyno, wnoszony jest do Urzędu Miejskiego.

§ 5. Zgodnie z ustawą powołaną w podstawie prawnej uczniowi może być udzielona pomoc materialna o charakterze socjalnym, jako:

  1. stypendium szkolne,

  2. zasiłek szkolny.

II. STYPENDIUM SZKOLNE

§  6. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na członka rodziny, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: wielodzietność, bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło inne szczególne zdarzenie losowe.

§ 7. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:

    1. udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

    2. związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w przypadku uczniów  szkół ponadgimnazjalnych i publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

 1. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i innych pomocy naukowych;

 2. świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

2. Wybór formy udzielenia stypendium uzależniony jest od obiektywnego zapotrzebowania ucznia wynikającego z konkretnego stanu faktycznego, w którym się znajduje.

3. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 8. 1. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt.1a, realizowane jest przelewem na rachunek bankowy instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne.

2. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 7 ust.1 pkt. 1b, realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków po przedstawieniu dokumentów potwierdzających ich powstanie.

3. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 7 ust.1 pkt.2, realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków na zakup podręczników i pomocy naukowych zaakceptowanych przez szkołę.

4. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 6 ust.1 pkt. 3, wypłacane jest w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na wskazane konto.

§ 91. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w ust. 1 jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust.2 i 3 ustawy o systemie oświaty.

3. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo w zależności od przewidywanego okresu trwania trudnej sytuacji materialnej lub życiowej oraz rodzaju pokrywanych wydatków.

§ 101. Stypendium szkolne nie może być niższe niż 80% kwoty i nie może przekroczyć miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

2. Stypendium szkolne miesięcznie wynosi:

  1. od 81 do 112 zł - jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 100 zł;

  2. od 71 do 80 zł - jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi od 101 do 150 zł;

  3. od 61 do 70 zł- jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi od 151 do 200 zł;

  4. od 46 do 60 zł- jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi od 201 zł do 250 zł;

  5. 45 zł - jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi od 251 zł do 316 zł.

§ 11. 1. O przyznaniu stypendium szkolnego decyduje Burmistrz Węgorzyna na podstawie złożonego wniosku wraz z:

1) zaświadczeniami o uzyskanych dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu , z miesiąca w którym wniosek został złożony;

2) zaświadczeniami o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

3) innymi dokumentami potwierdzającymi konieczność poniesienia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych ucznia.

2. W przypadku zmiany sytuacji materialnej, rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń zobowiązani są do przedstawienia aktualnych zaświadczeń potwierdzających wyżej wymienioną zmianę.

§ 12. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku uczniów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - od dnia 1 września do dnia 15 października danego roku szkolnego z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa ust. 1. W takim przypadku wniosek powinien zawierać wskazanie przyczyny opóźnienia jego złożenia.

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2004/2005 składa się nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Węgorzyno.

III. ZASIŁKI SZKOLNE

§ 13.1. Wnioski o udzielenie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 1. śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,

 2. ciężkiej lub długotrwałej choroby ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna,

 3. klęski żywiołowej,

 4. innego szczególnego zdarzenia losowego.

 1. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

§ 14. Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się do 5% dotacji celowej.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 12-04-2005 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2005 11:57