Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr XXVI/308/2005 w sprawie uchwalenia granic „Aglomeracji Węgorzyno” o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000


Uchwała Nr XXVI/308/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 1 kwietnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia granic „Aglomeracji Węgorzyno” o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000

Na podstawie art. 43, ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, Nr 113, poz. 984, Nr 130 , poz. 1112, Nr 238, poz. 2022; z 2003 r. Nr 233, poz. 1957, Nr 80 poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206; z 2005 r. Nr 228, poz. 2259, Nr 273, poz. 2703) oraz § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841) uchwala się, co następuje:

§ 1

Opiniuje pozytywnie projekt planu „Aglomeracji Węgorzyno” o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 - przedłożony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

* 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Załącznik nr l

do uchwały Nr XXVI/308/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 1 kwietnia 2005 r.

 1. Nazwa aglomeracji: Węgorzyno

 2. Gmina wchodząca w skład aglomeracji: Węgorzyno

Adres urzędu: Urząd Miejski w Węgorzynie ul. Rynek l, 73-155 Węgorzyno
Osoba odpowiedzialna za kontakt: Lech Romańczyk
Nr telefonu, fax: 091 3971483/ 091 3971567
Adres strony internetowej :www.wegorzyno.pl

3. Propozycja planu aglomeracji została przygotowana na podstawie
następującego dokumentu planistycznego, wyszczególnionego w §3 ust. l
rozporządzenia Ministra

Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i
granic aglomeracji (Dz. U Nr 283, póz. 2841):

4. Długość i rodzaj istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej:

a. Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej 14,5 km wraz z przyłączami

b. Długość projektowanej sieci kanalizacyjnej 10,6 km

5. Liczba mieszkańców objęta istniejącą i planowaną do budowy siecią kanalizacyjna:
3702

 • liczba mieszkańców objęta istniejąca siecią kanalizacji sanitarnej : 2297

 • liczba mieszkańców objęta projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej : 1405

6. Liczba turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym, obsługiwanych przez
sieć kanalizacyjną dla ścieków komunalnych i oczyszczalnię ścieków:

a. obsługiwanych przez siec kanalizacji sanitarnej: 150

b. obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków (ścieki dowożone) 700

7. Skład i ilość ścieków komunalnych (średniodobowa - Qśrd) powstających na
terenie gminy: 288 m3/dobę

a. BZT - 680 mg O2/dm3

b. ChZT-1214mgO2/dm3

c. Azot ogólny - 177 mg N/dm3

d. Fosfor ogólny - 25,7 mg P/dm3

e. Zawiesina og. - 295 mg/dm3

Na podstawie „Wyników analizy ścieków" z dnia 22.12.2004 r.

8. Lokalizacja istniejącej oczyszczalni ścieków:

Działka geodezyjna nr 112/10, obręb Połchowo Gm. Węgorzyno

9. Rodzaj, ilość i skład ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji
miejskiej przez zakłady przemysłowe: 13,23 m3/dobę


10. Wykaz zakładów przemysłowych:

10.1. Nazwa zakładu przemysłowego: Piekarnia W. Wasilewski
Adres: ul. Kościuszki 8a, 73-155 Węgorzyno
Profil produkcji: pieczywo, cukiernictwo

a. Ilość ścieków 7,6 m3/dobę

b. BZT-5000mgO2/dm3

c. ChZT 13250 mg O2/dm3

d. Azot ogólny - 98 mg N/dm3

e. Fosfor ogólny - 58 mg P/dm3

f. Zawiesina og. - 8962 mg/dm3

Na podstawie „Wyników analizy ścieków"
10.2. Nazwa zakładu przemysłowego: Piekarnia „GS SCH Węgorzyno"
Adres: ul. Kościuszki 17, 73-155 Węgorzyno
Profil produkcji: pieczywo, cukiernictwo

a. Ilość ścieków 2 m3/dobę

b. BZT-420mgO2/dm3

c. ChZT-780mgO2/dm3

d. Azot ogólny - 86 mg N/dm3

e. Fosfor ogólny - 32 mg P/dm3

f. Zawiesina og. - 32 mg/dm3

10.3. Nazwa zakładu przemysłowego Ubojnia Masarnia ANTEX
Adres: ul. 3-go Maja, 73-155 Węgorzyno
Profil produkcji: ubój, przetwórstwo

a. Ilość ścieków 3,63 m3/dobę

b. BZT-1800mgO2/dm3

c. ChZT -3700 mg O2/dm3

d. Azot ogólny - 394 mg N/dm3

e. Fosfor ogólny - 36 mg P/dm3

f. Zawiesina og. - 1040 mg/dm3

 1. Przyjęta równoważna liczba mieszkańców RLM = 3264

 2. Uzasadnienie przyjętej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców RLM: na
  podstawie ładunku i ilości ścieków w niniejszym zestawieniu

288m3/dobe x 680 BZT
60

13. Dane dotyczące propozycji planu aglomeracji w formie graficznej według
poniższego zestawienia: mapa w skali l: 25 000 zawierająca -

 • oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem
  systemu kanalizacji zbiorczej gminy bądź jej obszaru współtworzącego
  aglomerację,

 • oznaczenie lokalizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, do których
  odprowadzane są ścieki komunalne,

 • oznaczenie granic administracyjnych zgodnie z danymi z regestru granic,

 • określenie skali planu w formie liczbowej i liniowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 12-04-2005 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2005 12:01