herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

WIKiOŚ 1 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Miejski

73-155 Węgorzyno  ul. Rynek 1

fax (091) 39 71 251, tel. 39 71 402

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

WIKiOŚ 1

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami).

Uchwałą Nr IX/117/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29.08.2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków tej sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego  z 14 października 2003 r. Nr 88, poz. 1477)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1.       Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Węgorzyno do pobrania na miejscu w Urzędzie lub z załączników poniżej.

2.       Załączniki:

°          Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

°          dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

°          pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

°          decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

II. OPŁATY

1.       Opłata skarbowa:

°       za wniosek - 5,00 zł.

°       za każdy załącznik - 0,50 zł.

2.       Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie ( na  numer  konta 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010 w kasie Banku Spółdzielczego Goleniowie Oddział w Węgorzynie) przed wydaniem zezwolenia (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) w wysokości:

°       525 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

°       525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

°       2.100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

3.       Opłatę za korzystanie z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

°       37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

°       37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

°       77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w. w. wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 2.
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe (kwota brutto)

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska II piętro pok. 19

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

1.       Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

2.       Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Opłata skarbowa:

§          od odwołania – 5,00 zł

§          od zażalenia – 5,00 zł

od każdego załącznika – 0,50 zł

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 10-02-2005 08:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 10-02-2005 08:10