Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr XXVII/316/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005


Uchwała Nr XXVII/316/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005

Na podstawie art. 18, ust 2. pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1005, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć dochody budżetowe o łączną kwotę 206.227,00 złotych

- w dz. 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 206.227,00 złotych

§ 2

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 55.891,00 złotych

- w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 14.250 ,00 złotych

- w dz. 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 22.000,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.500,00 złotych

- w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 5.884,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 097 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.257,00 złotych

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 66.000,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 66.000,00 złotych

§ 4

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 322.436,00 złotych

- w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14.250 ,00 złotych

- w dz. 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.000,00 złotych

- w dz. 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 22.000,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy Gmin § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 8.500,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy Gmin § 4210 Zakup materiałów
i wyposażenia o kwotę 13.700,00 złotych

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 13.000,00 złotych

- w dz. 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych § 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 13.430,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.257,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 85.400,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 32.659,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.884,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 złotych

- w dz. 851 Ochrona Zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 15.863,00 złotych

- w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.000,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o 760,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
§ 4300 Zakup usług pozostałych kwotę 2.533,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4300 Zakup usług pozostałych kwotę 10.000,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 20.000,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 złotych

- w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 2.200,00 złotych

- w dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92601 Obiekty sportowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 złotych

§ 5

1. Dochody budżetowe Gminy na 2005 rok

po zmianach w wysokości - 12.626.273,00 złotych

z tego

  • dochody własne - 10.450.513,00 złotych

  • dotacje na realizacje zadań zleconych - 2.175.760,00 złotych

2. Wydatki budżetowe Gminy na 2005 rok

po zmianach w wysokości - 16.605.545,00 złotych

- na realizacje zadań własnych - 14.429.785,00 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 2.175.760,00 złotych

3 Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy w wysokości 175.500,00 złotych z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie wysokości 175.500,00 złotych

4. Niedobór budżetowy w kwocie 4.154.772,00 zostanie sfinansowany z :

- kredytów - 2.234.000,00 złotych

- pożyczek - 1.210.000,00 złotych

- nadwyżki budżetowej lat ubiegłych - 710.772,00 złotych

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 23-05-2005 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 23-05-2005 14:53