Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

UCHWAŁA Nr XXVII/319/2005 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami


UCHWAŁA Nr XXVII/319/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 kwietnia 2005 roku

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
gminy Węgorzyno

Na podstawie art. 5a i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 : z 2003 r Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Węgorzyno.

§ 2

Konsultacje z mieszkańcami gminy przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawami oraz innych sprawach ważnych dla gminy, a w szczególności:

 1. zmiany nazwy miejscowości,

 2. zmiany granic sołectwa,

 3. nadania nazwy miejscowości,

 4. nadania lub zmiany nazw ulic,

 5. nadania imienia obiektowi fizjograficznemu,

 6. nadania lub zmiany imienia szkoły.

§ 3

  1. O przeprowadzeniu konsultacji rozstrzyga Burmistrz z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek podpisany przez 25 mieszkańców, a o swojej decyzji informuje Radę Miejską na najbliższej sesji.

  2. O przeprowadzeniu konsultacji może również rozstrzygnąć Rada Miejska w formie uchwały.

  3. Organizator konsultacji informuje pisemnie Burmistrza o zamiarze ich przeprowadzenia nie później niż w terminie 21 dni  przed planowaną datą rozpoczęcia konsultacji.

  4. Ogłoszenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami powinno być wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie oraz w innych miejscach zamieszczania ogłoszeń na terenie objętym konsultacjami co najmniej na 7 dni przed przewidywanym terminem ich przeprowadzenia.

§ 4

Burmistrz organizuje i przeprowadza konsultacje na podstawie wydanego zarządzenia, które powinno zawierać w szczególności:

 1. oznaczenie organizatora imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, w przypadku osoby prawnej nazwę i siedzibę;

 2. określenie przedmiotu konsultacji;

 3. wskazanie obszaru gminy, której dotyczy przedmiot konsultacji;

 4. określenie formy konsultacji;

 5. wskazanie terminu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
§ 5

W przypadku, gdy przedmiot konsultacji dotyczy całej gminy, a inicjator proponuje je przeprowadzić jedynie na obszarze sołectwa lub kilku sołectw, Burmistrz w zarządzeniu wskazuje na właściwy zakres terytorialny.

§ 6

Konsultacje z mieszkańcami mogą być przeprowadzone w następujących formach:

 1. bezpośrednich spotkań z mieszkańcami;

 2. spotkań z delegatami mieszkańców;

 3. ankiety.

§ 7

Konsultacje przeprowadza zespół konsultacyjny powołany przez Burmistrza w składzie od 3 do 5 osób.

§ 8

Osoby upoważnione do udziału w konsultacjach powinny posiadać czynne prawo wyborcze oraz zamieszkiwać na stałe na terenie gminy.

§ 9

W uzasadnionych przypadkach organizator może dopuścić do udziału w konsultacjach osoby poniżej 18 roku życia (np. uczniów w przypadku konsultacji dotyczących nadania imienia szkoły), które na stałe zamieszkują na terenie gminy.

§ 10

 1. Przez bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami rozumie się spotkanie organizatora w wyznaczonych miejscach, na którym zostanie przedstawiony przedmiot konsultacji oraz zostanie wyrażone przez mieszkańców na jego temat stanowisko.

 2. O spotkaniu mieszkańcy mogą być powiadomieni przez ogłoszenia lub imienne
  zaproszenia.

 3. Ze spotkania sporządza się listę obecności mieszkańców uczestniczących w konsultacjach oraz protokół. W protokole należy w szczególności określić liczbę osób popierających stanowisko, przeciwnych i wstrzymujących się.

 4. Określenie osób w protokole następuje poprzez czytelne podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru i serii dowodu osobistego danej osoby oraz złożenia przez nią podpisu.

 5. Protokoły ze spotkania zespół konsultacyjny przekazuje Burmistrzowi.

§ 11

 1. Przez spotkanie z delegatami rozumie się spotkanie organizatora z delegatami mieszkańców.

 2. Delegatem mieszkańców może być osoba pełnoletnia zamieszkała na terenie gminy
  posiadająca pisemne upoważnienie co najmniej 25 mieszkańców. Mieszkaniec nie może upoważnić równocześnie dwóch delegatów.

 3. Delegat traci delegację w przypadku gdy liczba zweryfikowanych podpisów jest mniejsza niż 25.

 4. Zapisy § 10 pkt. 2, 3, 4, stosuje się odpowiednio.

§ 12

Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w drodze ankiety polega na przekazaniu przez organizatora mieszkańcom gminy pisemnego zapytania zawierającego w szczególności:

  1. nazwę organizatora konsultacji;

  2. przedmiot konsultacji;

  3. zapis dotyczący wyrażonej opinii;

  4. imię i nazwisko ankietowanego, adres jego zamieszkania, serię i numer dowodu osobistego oraz podpis ankietowanego;

  5. sposób przekazania ankiety.

§ 13

Protokół z przeprowadzonej konsultacji w formie ankiety zawierającej omówienie wyników ankiety przekazuje zespół konsultacyjny Burmistrzowi.

§ 14

Konsultacje z mieszkańcami uważa się za ważne, jeżeli wzięło w nich udział 30% mieszkańców gminy lub obszarowo objętego konsultacjami. W przypadku braku frekwencji, konsultacje są ważne jeżeli odbyły się w drugim wyznaczonym terminie, wyznaczonym wcześniej i podanym do publicznej wiadomości.

§15

Burmistrz podaje do wiadomości publicznej wynik konsultacji przez ogłoszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, właściwych jednostek pomocniczych gminy oraz na stronie internetowej Gminy Węgorzyno oraz informuje Radę Miejską na sesji rady.

§ 16

Wyniki konsultacji nie wiążą organów gminy.

§ 17

Burmistrz prowadzi rejestr przeprowadzonych konsultacji.

§ 18

Koszty przeprowadzenia konsultacji ponosi gmina

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 23-05-2005 14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 23-05-2005 14:57