herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała XXVIII/331/2005 w sprawie: zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony


Uchwała XXVIII/331/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie: zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok w uchwale w sprawie

uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2005 rok

Na podstawie art.18, ust 2. pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102,poz..1055, Nr 116, poz.1203 uchwala się, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 11 do uchwały Nr XXIV/ 280 /2005 Rady Miejskiej Węgorzynie z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2005 rok dokonuje się zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 2

Po stronie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany;

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Zwiększenie planu przychodów

1

2

3

4

900

90011

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Stan środków na początek roku

12.404

12.404

12.404

§ 3

Po stronie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Zwiększenie planu wydatków

1

2

3

5

900

90011

4300

6260

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakup usług pozostałych

Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

12.404

12.404

104

12.300

Zwiększa się wydatki o kwotę 12.404,00 złotych na:

- prowizje bankowe - 104 zł

- dotacja do budżetu na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.”Regionalny zakład Gospodarowania odpadami w Słajsinie”. - 12.300 zł

Po dokonanych zmianach plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok zamyka się kwotami:

  • po stronie przychodów 18.904,00 złotych

  • po stronie wydatków 18.404,000 złotych

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-10-2005 09:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2005 09:29