herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXVIII/333/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005


Uchwała Nr XXVIII/333/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005

Na podstawie art.18, ust 2. pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 Nr 102,poz..1005, Nr 116, poz.1203) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 603.915,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0740 Dewidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych o kwotę 215.498,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 35.722,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 34.574,00 złotych

- w dz. 710 Działalność usługowa rozdział 71035 Cmentarze § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000,00 złotych

- w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 179.114,00 złotych

- w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 24.000,00 złotych

- w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 75.000,00 złotych

- w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 12.300,00 złotych

- w dz.926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92601 Obiekty sportowe § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 17.707,00 złotych

§ 2

Zmniejszyć dochody budżetowe o łączną kwotę 66.000,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 23.000,00 złotych

- w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 34.000,00 złotych

- w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0320 Podatek rolny o kwotę 9.000,00 złotych

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 424.890,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 380.000,00 złotych

- w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 44.890,00 złotych

§ 4

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 1.028.805 ,00 złotych

- w dz. 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 6.000,00 złotych

- w dz. 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 263.588,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 pozostała działalność § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 96.908,00 złotych

- w dz. 710 Działalność usługowa rozdział 71035 Cmentarze § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy Gmin § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.360,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy Gmin § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.646,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy Gmin § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 376,00 złotych

- w dz. 752 Obrona narodowa rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1310,00 złotych

- w dz. 752 Obrona narodowa rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 650,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy Gmin § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00 złotych

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 304.684,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 130.000,00 złotych

- w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 24.000,00 złotych

- w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 120.020,00 złotych

- w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 31.556,00 złotych

- w dz.926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92601 Obiekty sportowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 17.707,00 złotych

§ 5

1. Dochody budżetowe Gminy na 2005 rok

po zmianach w wysokości - 13.246.147,00 złotych

z tego

  • dochody własne - 11.070.387,00 złotych

  • dotacje na realizacje zadań zleconych - 2.175.760,00złotych

2. Wydatki budżetowe Gminy na 2005 rok

po zmianach w wysokości - 17.291.419,00 złotych

- na realizacje zadań własnych - 15.115.659,00 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 2.175.760,00złotych

3.Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy w wysokości 136.500,00 złotych z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie wysokości 136.500,00 złotych

4.Niedobór budżetowy w kwocie 4.181.772,00 zostanie sfinansowany z :

- kredytów - 2.261.000,00 złotych

- pożyczek - 1.210.000,00 złotych

- nadwyżki budżetowej lat ubiegłych - 710.772,00 złotych

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-10-2005 09:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2005 09:31