herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXVIII/335/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005


Uchwała Nr XXVIII/335/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005

Na podstawie art. 18, ust 2. pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102 ,poz.. 1005, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 210.000,00 złotych

- w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 210.000,00 złotych

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 210.000,00 złotych

- w dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 210.000,00 złotych

§ 3

1. Dochody budżetowe Gminy na 2005 rok

po zmianach w wysokości - 13.246.147,00 złotych

z tego

  • dochody własne - 11.070.387,00 złotych

  • dotacje na realizacje zadań zleconych - 2.175.760,00 złotych

2. Wydatki budżetowe Gminy na 2005 rok

po zmianach w wysokości - 17.291.419,00 złotych

- na realizacje zadań własnych - 15.115.659,00 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 2.175.760,00 złotych

3. Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy w wysokości 136.500,00 złotych z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie wysokości 136.500,00 złotych

4. Niedobór budżetowy w kwocie 4.181.772,00 zostanie sfinansowany z :

- kredytów - 2.471..000,00 złotych

- pożyczek - 1.000.000,00 złotych

- nadwyżki budżetowej lat ubiegłych - 710.772,00 złotych

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-10-2005 09:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2005 09:33