herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

WiKoŚ- 3 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W WYPADKU GDY WNIOSKODAWCĄ JEST WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI


KARTA INFORMACYJNA

Urząd Miejski

73-155 Węgorzyno ul. Rynek 1

fax (091) 39 71 567, tel. 39 71 267

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W WYPADKU GDY WNIOSKODAWCĄ JEST WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI

WIKiOŚ 3

Podstawa prawna: art.83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późniejszymi zmianami).
I. WYMAGANE DOKUMENTY
 Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów występuje posiadacz nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) posiadacza i właściciela nieruchomości,
2) tytuł prawny władania nieruchomością,
3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
II. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.
III. Opłaty
Brak opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.
W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych, pobiera się opłatę za usunięcie drzew lub krzewów. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie.
III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Nieruchomości Rolnictwa i Ochrony Środowiska (WNRiOŚ) , pokój nr 26.
IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
VI. UWAGI:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt      z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie urzędu.
4. Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić za zezwoleniem wójta, burmistrz albo prezydenta miasta. Organ ten może uzależnić udzielenie zezwolenia od przesadzenia drzew lub krzewów we wskazane przez niego miejsce , jeżeli takie przesadzenie jest możliwe, albo do zastąpienia drzew lub krzewów przewidzianych do usunięcia innymi drzewami lub krzewami.
5. Uzyskania zezwolenia nie wymaga usunięcie: 
- drzew i krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
- drzew i krzewów na plantacjach drzew i krzewów;
- drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
- drzew i krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
- drzew i krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowymlub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
- drzew i krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 07-04-2005 15:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janinia Mazuro 01-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kwieciński 27-07-2010 12:52