herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXX/347/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2005


Uchwała Nr XXX/347/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 23 września 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2005

Na podstawie art.18, ust 2. pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz.220 ,
Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 Nr 102,poz..1005, Nr 116, poz.1203) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 3.403,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 0970 Wpływy
z różnych dochodów o kwotę 3.257,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 0830 Wpływy z usług o kwotę 146,00 złotych

§ 2

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.403,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 2390 Wpływy
do budżetu ze środków specjalnych o kwotę 3.257,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 146,00 złotych.

§ 3

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 41.790,00 złotych

- w dz. 630 Turystyka rozdział 63095 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów
i wyposażenia o kwotę 6.000,00 złotych

- w dz. 630 Turystyka rozdział 63095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 9.260,00 złotych

- w dz. 630 Turystyka rozdział 63095 Pozostała działalność § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internat o kwotę 2.740,00 złotych

- w dz. 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
o kwotę 19.980,00 złotych

- w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.810,00 złotych

§ 4

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 41.790,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 9.260,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego działalność § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internat o kwotę 2.740,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.840,00 złotych

- w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.300 ,00 złotych

- w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.200,00 złotych

- w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 396,00 złotych

- w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 54,00 złotych

- w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00 złotych

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-10-2005 10:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2005 10:03