herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXX/348/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005


Uchwała Nr XXX/348/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 23 września 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005

Na podstawie art.18, ust 2. pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558,
Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 Nr 102,poz..1005, Nr 116, poz.1203) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 21.185,00 złotych

- w dz. 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Róże rozliczenia finansowe § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 14.500,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 0830 Wpływy z usług o kwotę

5.860 ,00 złotych

- w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 500,00 złotych

- w dz. 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 100,00 złotych

- w dz. 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 0970 Wpływy z rożnych dochodów o kwotę 225,00 złotych

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 21.185,00 złotych

- w dz. 600 transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 złotych

- w dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,00 złotych

- w dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.860 ,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 3.000,00 złotych

- w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 złotych

- w dz. 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100,00 złotych

- w dz. 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 225,00 złotych

§ 3

1. Dochody budżetowe Gminy na 2005 rok

po zmianach w wysokości - 13.363.528,00 złotych

z tego

  • dochody własne - 11.175.940,00 złotych

  • dotacje na realizacje zadań zleconych - 2.187.588,00złotych

2. Wydatki budżetowe Gminy na 2005 rok

po zmianach w wysokości - 17.408.800,00 złotych

- na realizacje zadań własnych - 15.221.212,00 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 2.187.588,00złotych

3.Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy w wysokości 136.500,00 złotych z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie wysokości 136.500,00 złotych

4.Niedobór budżetowy w kwocie 4.181.772,00 zostanie sfinansowany z :

- kredytów - 2.471.000,00 złotych

- pożyczek - 1.000.000,00 złotych

- nadwyżki budżetowej lat ubiegłych - 710.772,00 złotych

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-10-2005 10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2005 10:05