herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXX/350/2005 w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2006 rok


Uchwała Nr XXX/350/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 23 września 2005 roku

w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art.18, ust 2. pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz.220 ,
Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 Nr 102,poz..1005, Nr 116, poz. 1203 ) oraz § 2 pkt.1 ppkt.1 Uchwały Nr IX/108/2003 Rady Miejskiej w Węgrzynie z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie procedury uchwalania i dokonywania zmian budżetu Gminy Węgorzyno oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na rok budżetowy 2006 następujące priorytety polityki budżetowej i kierunki działań:

1.1.Inwestycje:

a) budowa Gimnazjum w Węgorzynie

b) modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy

c) gazyfikacja gminy

d) termomodernizacja placówek oświatowo - wychowawczych

1.2.Podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków zwiększających dochody i wydatki gminy.

§ 2. Ustala się następujące wskaźniki do projektu budżetu:

2.1. W zakresie dochodów:

Plan dochodów budżetowych powinien zawierać realne wielkości wpływów budżetowych przewidzianych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem:

a) stawek podatków i opłat lokalnych,

b) subwencje ogólne w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów

c) dotacje na zadania zlecone w wysokości określonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

2.2 W zakresie wydatków budżetowych:

a) projekt wydatków powinien zabezpieczyć głównie :

- finansowanie zadań gminy określonych w ustawie z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

- finansowanie zadań zleconych w ramach dotacji z budżetu państwa

b) przewidywany wzrost pozostałych wydatków bieżących w stosunku do 2005 r. nie więcej niż o wskaźnik inflacji i wynikających z zawartych umów i uregulowań prawnych,

c) wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników o 1,5 % powyżej wskaźnika inflacji.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-10-2005 10:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2005 10:07