herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXX/352/2005 w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Węgorzynie


Uchwała Nr XXX/352/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 23 września 2005 roku

 

w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Węgorzynie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt .4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2001 r. Nr 147, poz. 1231
ze zmianami: Nr 167 poz. 1372; z 2003r Nr 80 poz. 719, Nr 122 poz. 1143; z 2004r. Nr 29 poz. 257, Nr 99 poz. 1001, Nr 152 poz. 1597, Nr 273 poz. 2703; z 2005r. Nr 23 poz. 186,
Nr 132 poz. 1110, Nr 155 poz. 1298) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala

 

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO W WĘGORZYNIE

 

§ 1. 1. Targowisko Miejskie w Węgorzynie znajduje się przy ul. 3 Maja - działka nr 1247
w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno.

2. Targowisko miejskie czynne jest codziennie od godz. 700 do godz. 1700.

3. Targowisko prowadzi Gmina Węgorzyno.

§ 2. Działalność handlową na terenie targowiska mogą prowadzić :

1) osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej

utworzone zgodnie z prawem - spełniające warunki uprawniające do prowadzenia

działalności gospodarczej,

2) posiadacze gospodarstw rolnych i ogrodniczych,

3) posiadacze ogrodów działkowych .

§ 3. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyjątkiem tych produktów, których sprzedaż na targowisku jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.

§ 4. Osoby prowadzące sprzedaż na targowisku zobowiązane są do:

1) przestrzegania regulaminu targowiska oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

a w szczególności przepisów przeciwpożarowych, bhp i sanitarnych,

2) zapłaty należnej opłaty targowej,

3) prowadzenia sprzedaży w miejscach wyznaczonych do tego przez prowadzącego

targowisko,

4) utrzymanie porządku i czystości w miejscu sprzedaży i na terenie przyległym.

§ 5. Prowadzący targowisko zobowiązany jest do:

1) przestrzegania i egzekwowania zakazu prowadzenia sprzedaży poza terenami

wyznaczonymi,

2) kontroli i egzekwowania przestrzegania przepisów bhp, przeciwpożarowych i sanitarnych,

3) utrzymanie ładu i porządku na terenie targowiska,

4) zamieszczenia na tablicy ogłoszeń:

- regulaminu targowiska

- uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie ustalającej aktualnie obowiązujące stawki opłaty

targowej.

§ 6. Na placu targowym zabrania się:

1)  spożywania alkoholu,

2)  zanieczyszczania terenu placu targowego,

3)  organizowania gier hazardowych,

4)  reklamy wyrobów tytoniowych i alkoholu.

§ 7. 1. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar

obowiązujące w obrocie towarowym.

2. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny mieć cechę legalizacyjną oraz być

ustawione lub użytkowane w taki sposób, aby kupujący miał możliwość stwierdzenia

prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.

§ 8. 1. Opłatę targową pobiera uprawniony inkasent, zgodnie z zasadami i stawkami

wynikającymi z obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie.

2. Dowody wniesionych opłat targowych należy zachować do chwili opuszczenia targowiska

i okazywać do kontroli osobom uprawnionym.

3. Miejsce sprzedaży wyznacza prowadzący targowisko lub osoba przez niego upoważniona.

4. Miejscem sprzedaży nie może być jezdnia, chodnik, przejście lub przejazd wyznaczone dla

ruchu.

§ 9. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa

powszechnie obowiązującego ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych

odrębnymi przepisami.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXV/160/96 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 15 lutego 1996 roku w sprawie ustalenia lokalizacji i uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Węgorzynie.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-10-2005 10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2005 10:11