herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr Uchwała Nr XXXI/354/2005r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach


Uchwała Nr XXXI/354/2005r

Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 28 października 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 litera c i art.58 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, po
z. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.. l005, Nr 116, poz.1203) uchwala się,
co następuje:

§1

 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 359.450,00 złotych
  (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) na zapłatę równowartości pieniężnej przejętych nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych
  w Szczecinie w związku ze zbyciem przez gminę na rzecz osób trzecich działek nr 1/6,
  nr 1/7 (powstałych z podziału działki 1/2 o pow. 3,4556), nr 4/6 o pow. 0,39 ha i nr 4/8
  o pow. 0,1477 ha w obrębie Połchowo.

 2. Okres karencji 18 miesięcy.

 3. Okres kredytowania wynosi 3,5 lat.

 4. Obsługa zadłużenia nastąpi ze środków budżetu Gminy Węgorzyno.

 5. Spłata zobowiązania w postaci zaciągniętego kredytu następować będzie ze źródeł przyszłych dochodów własnych.

§2

Udziela się Burmistrzowi Węgorzyna upoważnienia do zawarcia umowy kredytowej.

§3

Upoważnia się Burmistrza Węgorzyna do zabezpieczenia kredytu w formie akceptowanej przez kredytodawcą i w wysokości przez niego wymaganej, a w szczególności w następującej formie: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§4

Niniejsza uchwała jest podstawą do zawarcia umowy kredytowej.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 03-11-2005 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2005 13:52