herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

UCHWAŁA Nr XXXII/366/2005 w sprawie ustalenia zasad wydzierżawienia gruntów nierolnych oddawanych


UCHWAŁA Nr XXXII/366/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2 grudnia 2005 roku

w sprawie ustalenia zasad wydzierżawienia gruntów nierolnych oddawanych
w dzierżawę

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441), uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady wydzierżawiania gruntów nierolnych:

  1. Umowy dzierżawy będą zawierane na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

  2. Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do zmiany opłat w istniejących umowach dzierżawy wg załącznika nr 1 do uchwały stanowiącą podstawę do przetargu lub negocjacji z doliczeniem podatku VAT.

  3. W przypadku oddania gruntu w dzierżawę po wejściu w życie niniejszej uchwały stawki określone w załączniku nr 1 do uchwały stanowią podstawę do przetargu lub negocjacji z doliczeniem podatku VAT.

  4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Burmistrz może stosować stawkę niższą niż stanowiąca podstawę do negocjacji.

§ 2

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie:

- Nr XXV/271/2000 z dnia 28.12.2000 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania gruntów

nierolnych oddawanych w dzierżawę,

- Nr XXXIII/359/2001 z dnia 15.11.2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/271/2000

Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia zasad

wydzierżawiania gruntów nierolnych oddawanych w dzierżawę,

- Nr II/15/2002 z dnia 6.12.2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/359/2001

Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 15.11. 2001 r. w sprawie ustalenia zasad

wydzierżawiania gruntów nierolnych oddawanych w dzierżawę,

- Nr IX/114/2003 z dnia 29.08.2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/359/2001

Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 15.11. 2001 r. w sprawie ustalenia zasad

wydzierżawiania gruntów nierolnych oddawanych w dzierżawę,

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej

NrXXXII/366/2005
z dnia 2 grudnia 2005 roku

Lp.

Przedmiot dzierżawy

Roczna minimalna stawka za 1 m2 gruntu w zł ( bez podatku VAT - 22%)

Przemysłowo, składowa

3,98

Bankowa

8,19

Transportowa

1,71

Handlowa na wsi

5,11

Handlowa w mieście

8,19

Garaże

5,00

Rekreacyjna, letniskowa

5,33

Związana z lecznictwem, profilaktyką gdy jest prowadzona działalność gospodarcza

0,20

Statutowa administracji publicznej

1,71

Statutowa organizacji społecznych

0,20

Statutowa partii politycznych

1,71

Usługowa i produkcyjna podmiotów gospodarczych

3,41

Statutowa spółdzielni inwalidów

0,20

Uprawy warzywne, ogrodnicze i kwiaty

0,14

Hodowla zwierząt

1,71

Kioski przewoźne i barakowozy

26,69

Parkowanie samochodów

1,39

Budownictwo mieszkaniowe

0,61

Pod budynkami trafostacji

31,97

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 08-12-2005 15:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2005 15:21