herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

UCHWAŁA Nr XXXII/368/2005 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA Nr XXXII/368/2005
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 2 grudnia 2005r.


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 ) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 ,Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz.2782 ; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz. 1399 , Nr  169, poz. 1419, Nr 179, poz. 1484 ) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz.1199 , Nr 164, poz. 1365 , Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz.1484 ) uchwala się, co następuje:
 § 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 § 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej  uchwały .

 § 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 § 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

 § 6. Traci moc uchwała Nr II/11/2002  Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 91, poz.1971).

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Piotrowski

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 14-12-2005 10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-12-2005 10:44