herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXXII/372/2005 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na


Uchwała Nr XXXII/372/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2 grudnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006”

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Załącznik do

Uchwały Nr XXXII/372/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2.12.2005 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGORZYNO Z

ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI i INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PUBLICZNEGO NA ROK 2006

§ 1. Organizacje pozarządowe, inaczej zwane organizacjami non-profit, organizacjami wolontarystycznymi, organizacjami społecznymi lub trzecim sektorem, stanowią ważne ogniwo aktywności społeczno gospodarczej nowoczesnego, demokratycznego państwa. Obszarem aktywności tych organizacji jest przede wszystkim: pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona zdrowia i edukacja, kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, sport i rekreacja, a także wiele innych rodzajów działalności dla dobra publicznego. Centrum działalności organizacji pozarządowych stanowi istota ludzka ze względu na swą przyrodzoną i niezbywalną godność i to właśnie ze względu na to, iż jest ona z wielu względów nie poszanowaną, powraca się do jej wartości, podejmuje się różne działania pobudzające aktywność społeczną.

Działania tych organizacji stanowią istotne uzupełnienie działań organów administracji publicznej, często wyręczają te organy w realizacji ich zadań.

Organizacje te mogą mieć zwłaszcza duży udział w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych. Skuteczność rozwiązywania tych problemów zależy w dużym stopniu od ustalenia czytelnych zasad współpracy między gminą a organizacjami pozarządowymi w określonych dziedzinach aktywności społecznej i w określonym czasie.

Instrumentem służącym do ustalenia tych zasad jest roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi, a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2.1. Celem programu jest stworzenie systemu obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności - budowa społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym poprzez:

 • umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

 • pobudzanie aktywności obywatelskiej ukierunkowanej na zorganizowane zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności,

 • tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców,

 • poprawę jakości życia mieszkańców w szczególności w obszarach uznanych za priorytetowe,

 • wspieranie inicjatyw integrujących działania organizacji pozarządowych.

  • .Partnerami współpracy w realizacji zapisów uchwały mogą być organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, które realizują cele publiczne związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy.

  • Funkcje koordynatora współpracy pełnić będzie pracownik Urzędu powołany przez Burmistrza.

  • § 3 Ustala się priorytetowe zadania własne Gminy, które mogą być zlecane bądź powierzane w 2006 r. organizacjom pozarządowym:

   1. Pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:

   - zapewnienie opieki terapeutycznej członkom klubów abstynenckich oraz

   prowadzenie grup wsparcia dla rodzin osób z uzależnieniem alkoholowym

   - przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie środowiskowych

   ognisk wychowawczych.

   - reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym.

   1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez:

   - propagowanie pieśni chóralno - sakralnej, koncertowanie z okazji uroczystości

   państwowych.

   1. Ochrona i promocja zdrowia poprzez:

   - zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej,

   - działanie w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, adresowane w szczególności do

   dzieci i młodzieży oraz osób starszych,

   - organizację festynów, pikników i innych imprez promujących zdrowy styl życia.

   1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:

   - wspieranie działań na rzecz zwiększania dostępu osób niepełnosprawnych do usług

   rehabilitacyjnych,

   - integrację i zwiększanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu miasta,

   - organizowanie okolicznościowych spotkań osób niepełnosprawnych w ramach

   organizacji grup środowiskowego wsparcia,

   - propagowanie problematyki osób niepełnosprawnych.

   1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji poprzez:

   - organizację konkursów muzycznych, koncertów z udziałem wykonawców lokalnych

   i spoza gminy.

   - prowadzenie dokumentacji zjawisk życia kulturalnego,

   - wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej dzieci młodzieży.

   1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:

   - organizację różnego rodzaju sekcji i zespołów o charakterze sportowym , - organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć

   pozalekcyjnych,

   - utrzymanie gminnej bazy sportowej,

   - organizację zespołów profilaktyczno - usprawniających,

   - organizowanie zlotów, festynów, turniejów, konkursów, spartakiad oraz innych

   masowych imprez w sferze kultury fizycznej,

   - uczestnictwo w zajęciach oraz imprezach sportowych mających charakter

   współzawodnictwa z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm w tym

   zakresie,

   - organizację lokalnych imprez sportowych,

   - propagowanie i ułatwianie uprawiania indywidualnych form rekreacji ruchowej,

   organizację i prowadzenie obozów sportowo - rekreacyjnych.

   1. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami:

   - organizację konferencji na temat znaczenia integracji europejskiej,

   - szkolenia w dziedzinie podniesienia konkurencyjności firm na rynku Unii

   Europejskiej.

   1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie poprzez:

   - promocja dzieci szczególnie uzdolnionych,

   - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć

   pozalekcyjnych,

   - organizację konkursów,

   - doradztwo i doskonalenie nauczycieli.

   1. Porządek i bezpieczeństwo publiczne poprzez:

   - wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego,

   - upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach i ich zapobieganiu.

   § 4. 1. Udział organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę zapewnia się poprzez zlecanie i powierzanie realizacji tych zadań.

   2. Środki finansowe na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 będą przyznawane w drodze konkursów ofert o dotacje, ogłaszanych przez Burmistrza, który również zatwierdza wyniki konkursów przeprowadzonych przez powołane do tego celu komisje.

   3. W ogłoszeniu o konkursie określa się w szczególności:

   1. przedmiot konkursu obejmujący przyjęcie obowiązku wykonywania określonych zadań o sprecyzowanym standardzie jakościowym przez czas określony w ogłoszeniu,

   2. wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania,

   3. warunki, które powinna spełniać oferta,

   4. kryteria oceny oferty,

   5. miejsce i termin składania oferty,

   6. termin rozstrzygnięcia konkursu,

   7. realizowane przez Urząd, w roku ogłoszenia konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i środkami przeznaczonymi na ten cel.

   4. Burmistrz podejmując decyzję o przyznaniu dotacji kierować się będzie przede wszystkim:

   1. oceną merytoryczną zadania wyrażoną przez właściwą komisję konkursową,

   2. stopniem uwzględnienia określonych przez Radę zadań priorytetowych,

   3. kosztem realizacji zadania,

   4. oceną dotychczasowej współpracy z Gminą,

   5. wiarygodnością finansową, w tym zakresem finansowania zadania z innych źródeł,

   6. wkładem pracy wolontariuszy przy realizacji projektu.

   § 5. Organizacje pozarządowe maja prawo wspólnie kształtować zakres programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 2007. Prawo to jest realizowane poprzez uczestnictwo organizacji pozarządowych w spotkaniach organizowanych przez Urząd oraz poprzez konsultacje.

   § 6. 1. Podmioty realizujące zadania publiczne i dysponujące dotacją z Gminy Węgorzyno na ten cel zobowiązane są m.in. do:

   - przedstawienia merytorycznego sprawozdania z wykonania zadania wraz z finansowym

   rozliczeniem zadania,

   - udostępniania do wglądu oryginałów faktur (rachunków) dotyczących rozliczenia

   finansowego dotacji,

   - umieszczania informacji o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania ze środków budżetu

   Gminy w wydawnictwach, publikacjach i materiałach informacyjnych.

   2. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz.1891)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 13-12-2005 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2005 15:05