herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXXII/374/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005


Uchwała Nr XXXII/374/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2 grudnia 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005

Na podstawie art.18, ust 2. pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 Nr 102, poz.1005, Nr 116, poz.1203) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć dochody budżetowe o łączną kwotę 232.300,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 170.000,00 złotych

- w dz. 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0320 Podatek rolny o kwotę 30.000,00 złotych,

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 0830 Wpływy z usług o kwotę

8.000,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 przedszkola § 0830 Wpływy z usług o kwotę 12.000,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 12.300,00 złotych

§ 2

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 477.606,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 40.000,00 złotych

- w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 300.000,00 złotych,

- w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 55.000,00 złotych,

- w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 7.000,00 złotych,

- w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 45.000,00 złotych,

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 2.356,00 złotych

- w dz. 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 23.000,00 złotych

- w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 5.250,00 złotych

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 3.173.072,00 złotych

- w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000,00 złotych

- w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 85.907,00 złotych

- w dz. 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 260.000,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 23.000,00 złotych

- w dz. 710 Działalność usługowa rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 40.165,00 złotych

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75416 Straż miejska § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.500.000,00 złotych

- w dz. 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 14.300,00 złotych

- w dz. 852 Pomoc społeczna rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 116.400,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.300,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000.000,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18.000,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 76.000,00 złotych

§ 4

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 7.606,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.356,00 złotych

- w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.250,00 złotych

§ 5

1. Dochody budżetowe Gminy na 2005 rok

po zmianach w wysokości - 13.890.381,00 złotych

z tego

  • dochody własne - 11.658.830,00 złotych

  • dotacje na realizacje zadań zleconych - 2.231.551,00złotych

2. Wydatki budżetowe Gminy na 2005 rok

po zmianach w wysokości - 14.547.331,00 złotych

- na realizacje zadań własnych - 12.315.780,00 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 2.231.551,00złotych

3. Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy w wysokości 136.500,00 złotych z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie wysokości 136.500,00 złotych

4. Niedobór budżetowy w kwocie 793.450,00 zostanie sfinansowany z :

- kredytów - 793.450,00 złotych

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 13-12-2005 15:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2005 15:11