herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXXII/375/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2005


Uchwała Nr XXXII/375/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2005

Na podstawie art.18, ust 2. pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz.220 ,
Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 Nr 102,poz..1005, Nr 116, poz.1203) uchwala się,
co następuje:

§ 1

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 12.390,00 złotych

- w dz. 710 Działalność usługowa rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.550,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.840,00 złotych

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 12.390,00 złotych

- w dz. 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 10.000,00 złotych,

- w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 550,00 złotych

- w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.840,00 złotych

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 13-12-2005 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2005 15:12