herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

UCHWAŁA NR XXXIII/377/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2006 rok


UCHWAŁA NR XXXIII/377/2005

RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2006 rok

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 171, poz. 1441, Nr 175 poz.1457) uchwala się, co następuje:

§ 1 . Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1) w wysokości - 13.692.342 zł,

z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) - 11.155.166

w tym:

- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
( art.18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości) oraz korzystanie z zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych ( art.11 cyt.ustawy ), (załącznik Nr 3) - 67.000 zł,

  1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) - 2.537.176.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik Nr 5) w wysokości - 16.941.730 zł,

z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6) - 14.404.554zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii

(załącznik Nr 7) 77.000,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami (załącznik Nr 8) w wysokości 2.537.176

§ 3. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości - 3.441.332 zł,

z tego:

1) kredyty 2.430.560 zł,

2) pożyczki 300.000 zł,

3) wolne środki na rachunku bieżącym budżetu 710.772 zł

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 191.944 zł,

z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie 97.500 zł,

2) spłatę rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 44.444 zł,

3) spłatę kredytu na „Termomodernizację Urzędu” 50.000 zł.

§ 5. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 3.249.388 zł,

zostanie pokryty z:

  1. kredytów 2.430.560 zł,

2) pożyczek 300.000zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 518.828 zł.

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 50.000 .

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w

załączniku nr 9 do uchwały .

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje celowe podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i

niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu:

1) przeciwdziałania patologiom społecznym w łącznej kwocie - 18.000 zł,

2) profilaktyki i promocji zdrowia w łącznej kwocie - 2.000 zł,

3) kultury w łącznej kwocie - 4.500 zł,

4) edukacji w łącznej kwocie - 2.500 zł,

5) upowszechniania kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie - 70.000 zł,

6) pomocy społecznej w łącznej kwocie - 36.000 zł.

§ 10. Ustala się dotację na dofinansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie

porozumień do realizacji innej jednostce samorządu terytorialnego z zakresu:

1) oświaty w wysokości 14.000 zł.

§ 11. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2006 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz

emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na :

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej

kwoty 300.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do

łącznej kwoty 2.730.560 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy

inwestycyjne.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z

wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 02-02-2006 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2006 12:50