herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXXIII/380/2005 w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Uchwała Nr XXXIII/380/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na rok 2006

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231,
Nr 167, poz. 1372; z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143; z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r

ROZDZIAŁ I

WPROWADZENIE

1. Postanowienia ogólne

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie Węgorzyno. Stanowi spis działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, wchodzących w skład strategii rozwiązywania problemów społecznych.

2. Stosowane w programie skróty

GKRPA - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
Grupa AA - Grupa Anonimowych Alkoholików;
Al-Anon - Ruch członków rodzin z problemem
alkoholowym;
Al-Ateen - Ruch samopomocowy dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

I. Cele strategiczne programu

 1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych;

 2. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują;

 3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

II. Cele operacyjne programu

 1. Ograniczanie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych;

 2. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców i instytucji w Gminie Węgorzyno
  w sytuacjach związanych z alko
  holem;

 3. Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci
  i młodzieży;

 4. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu (w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie);

 5. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii
  i metod rozwiązywania problemów alkoholowych.

III. Realizatorzy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołana zarządzeniem Nr 559/2005 Burmistrza z dnia 17 października 2005 r. działa w oparciu o Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza Nr 175/2003 z dnia 11 sierpnia 2003 r. w zakresie:

  1. Inicjowania i koordynowania polityki gminy wobec problemów alkoholowych w gminie Węgorzyno;

  2. Prowadzenia kontroli przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Węgorzyno;

  3. Występowania z wytyczaniem priorytetów gminnego programu profilaktyki
   i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 2. Inne podmioty, którym zlecane są zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

IV. Źródła i zasady finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 1. Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

 2. Finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, m.in. na:

 1. szkolenie członków komisji;

 2. podróże służbowe krajowe;

 3. wynagrodzenie dla członków komisji, materiały i wyposażenie;

 4. wynagrodzenie za badania lekarskie i sporządzaną opinię o osobach uzależnionych;

 5. wynagrodzenie za sporządzane wywiady środowiskowe na potrzeby GKRPA;

 6. realizację zadań z podmiotami nie związanymi z budżetem Gminy w formie zlecania tych zadań lub zawierania umów i porozumień,

 7. pozostałe zadania wynikające z programu.

ROZDZIAŁ II

DIAGNOZA SYTUACJI W GMINIE I MIEŚCIE WĘGORZYNO

Z danych Rewiru Dzielnicowych w Węgorzynie wynika, że do 15.10.2005r.:

 1. przeprowadzono 53 interwencji domowych związanych z nadużywaniem alkoholu,

 2. zatrzymano w KPP Łobez do wytrzeźwienia 13 mieszkańców Gminy Węgorzyno,

 3. złożono 16 wniosków o leczenie odwykowe,

 4. zatrzymano w kontrolach drogowych 12 osób nietrzeźwych,

 5. przeprowadzono 72 rozmowy profilaktyczne z osobami nadużywającymi alkohol,

 6. skierowano do Sądu Grodzkiego 11 wniosków o ukaranie dot. popełnienia wykroczenia po spożyciu alkoholu,

w tym:

 1. 1 wnioski dot. prowadzenia pojazdu

 2. 5 wniosek dot. zakłócania ładu i porządku publicznego.

 1. Ukarano 30 osób mandatami karnymi za wykroczenia popełnione po spożyciu alkoholu,

w tym:

 1. 12 dot. zakłócania ładu i porządku publicznego,

 2. 3 dot. obyczajności publicznej,

 3. 15 dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości art. 43 ust. 1,

 4. przeprowadzono 27 postępowań przygotowawczych (dochodzeń) przeciwko kierującym pojazdami mechanicznymi i rowerami w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 ‰ alkoholu.

ROZDZIAŁ III

ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

 1. Realizacja zadań pomocy ofiarom przemocy domowej:

  1. prowadzenie pomocy indywidualnej z zakresu psychologii i terapii w Klubie Abstynenta „Lawa” z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie;

  2. współudział w finansowaniu działań terapeutycznych prowadzonych
   w placówkach odwykowych, do której są kierowani mieszkańcy z terenu gminy;

  3. współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy ofiarom przemocy domowej w ramach Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy Domowej NIEBIESKA LINIA.

 2. Realizacja zadań pomocy ludziom uzależnionym po przebytym podstawowym programie terapii - programy wspierające, motywujące i podtrzymujące abstynencję, integrujące i reintegrujące społecznie;

 3. Realizacja programów profilaktyki dla młodzieży używającej napojów alkoholowych
  w połączeniu z innymi środka
  mi psychoaktywnymi;

 4. Kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu na szkolenia i dofinansowywanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

 1. Dofinansowywanie udziału w konferencjach, sympozjach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji, ludzi pracujących na rzecz uzależnionych i ich rodzin w gminie Węgorzyno;

Adresaci zadania: osoby uzależnione, nadużywające alkoholu oraz członkowie rodzin wymienionych osób, osoby realizujące zadania gminnego programu.

 1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Pomoc ofiarom przemocy domowej poprzez:

 1. Dofinansowanie działań i programów związanych z opieką psychologiczną, terapeutyczną i prawną dla rodzin dotkniętych problemem przemocy realizowaną przez instytucje i organizacje pozarządowe;

 2. Koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy, poprzez współpracę z Policją, OPS, przedstawicielami ochrony zdrowia, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej;

 3. Opracowanie materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy w gminie Węgorzyno;

 4. Oddziaływanie socjoterapeutyczne i konstruowanie właściwych postaw wśród dzieci i osób dorosłych z rodzin z problemem alkoholowym przez funkcjonujące świetlice środowiskowe,

 5. Prowadzenie i wyposażenie Klubu Abstynenta „Lawa”;

 6. Finansowanie świetlic środowiskowych, doposażenie w niezbędne do prowadzenia świetlicy pomoce i sprzęt.

Adresaci zadania: osoby nadużywające alkoholu, których picie powoduje szkody społeczne, dzieci i młodzież z rodzin z problemem alkoholowym i innymi dysfunkcjami, młodzież mającą deficyt w zakresie umiejętności życia społecznego, młodzież z tzw. „grup ryzyka”, osoby rodziny z problemem przemocy.

 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla młodzieży.

 1. Zdiagnozowanie w miarę posiadanych środków problemów uzależnień na terenie gminy Węgorzyno:

  1. reagowanie na potrzeby wynikające z otrzymanego raportu - uruchamianie programu interwencyjnego.

 2. Inne formy oddziaływań profilaktycznych:

  1. organizacja i finansowanie programów profilaktycznych;

  2. promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia m.in. imprezy sportowe, festyn trzeźwości, imprezy rocznicowe itp.;

  3. pomoc w tworzeniu warunków do powstawania alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - powstawanie klubów młodzieżowych, świetlic;

  4. zakup i rozpropagowanie broszur, biuletynów, ulotek i innych form służących oddziaływaniom profilaktycznym;

  5. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i związkami wyznaniowymi mająca na celu promocję zdrowia i propagowanie trzeźwych obyczajów;

 1. Edukacja i szkolenia:

  1. dofinansowanie, koordynacja oraz nadzór i kontrola realizacji programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy Węgorzyno,

  2. promowanie nowych, bardziej skutecznych programów profilaktycznych, opracowań autorskich i pilotażowych, zakup prenumeraty pism oraz literaturę fachową;

  1. dofinansowanie profilaktycznych i terapeutycznych obozów dla dzieci
   i młodzieży;

  2. finansowanie szkoleń przeprowadzanych przez ekspertów i profesjonalistów zapraszanych do gminy przez instytucje miejskie i organizacje pozarządowe realizujące zadania gminnego programu;

  3. objęcie szkoleniami podstawowymi z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawicieli uczestniczących w realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

  4. prowadzenie szkoleń dla sprzedawców i właścicieli sklepów handlujących napojami alkoholowymi;

  5. edukacja publiczna - prezentacja w mediach wiedzy na temat problemów związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu;

  6. dofinansowanie programu pn. „Prewencja jestem bezpieczny” organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Łobzie.

  7. Propagowanie pozytywnych wzorców zachowań przez organizację i wspieranie kampanii edukacyjnych, imprez i akcji bezalkoholowych (happeningi, festyny trzeźwościowe, pikniki, debaty lokalne itp.)

 1. Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

 1. Prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych związanych z zagrożeniem nietrzeźwości kierowców

 2. Współpraca z ośrodkami szkolenia kierowców (w zakresie włączenia do programów szkolenia kandydatów na kierowców problematyki alkoholowej).

 3. Nawiązanie współpracy z policją w celu zwiększenia liczby kontroli kierowców pod względem trzeźwości, a w jej ramach zakup alkomatu czy ręcznego miernika prędkości.

Adresaci zadania: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, społeczność miasta, właściciele punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz sprzedawcy.

 1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 1. Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi programy o charakterze profesjonalnym.

  1. wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swe działania statutowe związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;

  2. współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych szczególnie Grup AA,
   Al.-anon, Al.-ateen;

  3. dofinansowywanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży i dofinansowanie działań związanych z turystyką i sportem jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu i zapobiegających powstawaniu patologii społecznej, współpraca z klubami sportowymi;

  4. promocja zdrowego stylu życia, propagowanie życia w trzeźwości;

  5. zapewnienie warunków umożliwiających młodzieży spędzenie czasu wolnego poprzez uprawianie sportu (doposażenie w sprzęt sportowy);

  6. udzielanie dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Węgorzynie i filii w Cieszynie i w Mielnie dla dzieci z grup ryzyka;

  7. Wynagrodzenie ryczałtowe dla gospodarza Klubu „Lawa” oraz dla psychologa i terapeuty za udzielanie porad dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin w Klubie Abstynenta „Lawa”.

 1. Współpraca z innymi organizacjami i jednostkami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.

Adresaci zadania: osoby uzależnione od alkoholu, które zdecydowały się na życie w trzeźwości, osoby i rodziny z problemem alkoholowym, dzieci i młodzież, kluby sportowe, społeczność miasta.

 1. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

  1. Przeprowadzanie odpowiednich czynności wyjaśniających, zmierzających do ustalenia osób dopuszczających się naruszenia przepisów zabraniających reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zabraniających sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, na kredyt lub pod zastaw.

  2. Przeprowadzanie odpowiedniego postępowania pozwalającego na zgromadzenie materiałów niezbędnych do występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach związanych z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

  3. Włączenie się w ogólnopolskie i regionalne kampanie edukacyjne mające na celu zapoznanie społeczeństwa z prawnymi regulacjami z zakresu problematyki alkoholowej.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH:

    1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest ciałem opiniującym i inicjującym wykonywanie niniejszego Programu. Do jej zadań w szczególności należy:

 1. kreowanie lokalnej polityki wobec alkoholu poprzez aktywny udział w tworzeniu i opiniowaniu lokalnych aktów prawnych

 2. popularyzacja nowoczesnej wiedzy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

 3. prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 4. opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 5. podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób uzależnionych od alkoholu.

    1. Ustala się wynagrodzenie dla członków GKRPA w następującej wysokości:

 1. za udział w posiedzeniu dla członków komisji - w wysokości 80,00 zł za każde posiedzenie;

 2. za udział w posiedzeniach dla Przewodniczącego Komisji - w wysokości 120,00 zł za każde posiedzenie.

 3. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest potwierdzenie udziału w posiedzeniu na liście obecności.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXV/287/2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 lutego 2005 r.
w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 02-02-2006 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2006 11:55