herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXXIV/387/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2006


Uchwała Nr XXXIV/387/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2006

Na podstawie art.18, ust 2. pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 102.143,00 złotych

- w dz.700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 99.143 złotych

- w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.000,00 złotych

§ 2

Zmniejszyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 200,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 200,00 złotych

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 3.200,00 złotych

- w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 złotych

- w dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200,00 złotych

§ 4

1. Dochody budżetowe Gminy na 2006 rok

po zmianach w wysokości - 13.794.485,00 złotych

z tego

  • dochody własne - 11.257.309,00 złotych

  • dotacje na realizacje zadań zleconych - 2.537.176,00 złotych

2. Wydatki budżetowe Gminy na 2006 rok

po zmianach w wysokości - 16.944.730,00 złotych

- na realizacje zadań własnych - 14.407.554,00 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 2.537.176,00 złotych

3. Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy w wysokości 291.087,00 złotych z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie wysokości 97.500,00 złotych

- kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie - 44.444,00 złotych

- kredytu na „Termomodernizację Urzędu” - 50.000,00 zł

- kredytu z PKO Bank Polski SA w Stargardzie Szcz. w kwocie - 99.143,00 złotych

4. Niedobór budżetowy w kwocie 3.441.332,00 złotych zostanie sfinansowany z :

- kredytów - 2.430.560,00 złotych

- pożyczek - 300.000,00 złotych

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 710.772 złotych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 02-03-2006 07:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 02-03-2006 07:51