herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXXIV/389/2006 w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania przyznawaną w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania


Uchwała Nr XXXIV/389/2006
Rady Miejski
ej w Węgorzynie
z dnia
24 lutego 2006 rokuw sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania przyznawaną w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”


Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”( Dz. U. Nr 267 poz. 2259) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1

W przypadku przekroczenia 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” może być przyznana pod warunkiem zwrotu wydatków na zasadach określonych w poniższej tabeli:

Procent kryterium dochodowego

określonego w art. 8 ust.1

ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % liczona

od poniesionych wydatków

powyżej 150-170

powyżej 170-180

powyżej 180-190

powyżej 190-200

powyżej 200

10

30

50

70

100

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXV/285/2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia w formie posiłku przyznawane w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 02-03-2006 07:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 02-03-2006 07:53