herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXXV/400/2006 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Węgorzyno


Uchwała Nr XXXV/400/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 7 kwietnia 2006 roku

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Węgorzyno.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457); oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2008, Nr 180 poz. 1495), w związku z art. 10 ustawy z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. nr 175, poz. 1458) uchwala się:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE GMINY WĘGORZYNO

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin czystości i porządku na terenie gminy Węgorzyno, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe wymagania i warunki utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Węgorzyno.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. nieruchomościach - należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, części powierzchni ziemi stanowiące odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków,

 2. właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,

 3. nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,

 4. odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach,

 5. odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpad komunalny, którego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,

 6. odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach,

 7. odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach,

 8. odbiorcach odpadów - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane przez Burmistrza Węgorzyna ważne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

 • odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

 • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

9) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające

wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r., Nr 106, poz. 1002 ze zm.),

10) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 z późn. zm.)

11) zwierzętach innych niż gospodarskie - należy przez to rozumieć pozostałe inne nie wymienione zwierzęta pozostające pod opieką człowieka,

12) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe, lub gospodarskie, które

uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich

właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta dotąd pozostawały,

13) zwierzęta wolno żyjące (dzikie) - należy przez to rozumieć zwierzęta nie udomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka,

14) odpadach medycznych- rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny;

15) odpadach weterynaryjnych - rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach;

16) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządków w gminach ( Dz. U. z 1996r. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami),

17) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO ) - należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) i ogłoszony w Monitorze Polskim z 2003 r. Nr 11, poz. 159 z dnia 28 lutego 2003;

§ 3. Regulamin obowiązuje w szczególności:

 1. właścicieli nieruchomości,

 2. wykonawców robót budowlanych,

 3. przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej,

 4. wszystkich posiadaczy terenów, do których tytuł prawny ma gmina.

ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach

§ 4.1. Na terenach wszystkich nieruchomości należy:

 1. usuwać odpady i zanieczyszczenia z powierzchni poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie itp. oraz utrzymywać teren w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym we wszystkie dni tygodnia (w tym także w soboty, niedziele i święta),

 2. gromadzić odpady wyłącznie w miejscach gromadzenia odpadów (altany śmietnikowe, wyodrębnione pomieszczenia w budynku, utwardzone place), a w przypadku braku możliwości zlokalizowania miejsca gromadzenia odpadów na nieruchomości - na innej nieruchomości za zgodą jej właściciela,

 3. wydzielić ze strumienia powstających odpadów: odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe i odpady z remontu,

 4. gromadzić odpady w pojemnikach do tego przeznaczonych, wskazanych w rozdziale VI niniejszego regulaminu,

 5. zorganizować odbiór odpadów poprzez zawarcie z odbiorcami odpadów umów zapewniających odbiór odpadów w ilościach i z częstotliwością wskazaną w rozdziałach VI i VII niniejszego regulaminu,

 6. zamykać pojemniki i nie dopuszczać do ich przepełnienia ponad możliwość zamykania, szczególnie przy gromadzeniu odpadów zawierających resztki pokarmowe lub inne substancje podatne na rozkład biologiczny,

 7. nie rozpraszać zgromadzonych odpadów poza miejsce gromadzenia,

 8. oczyszczać i dezynfekować miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów,

 9. nie umieszczać w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych: śniegu, lodu oraz gorącego żużla i popiołu, a także odpadów niebezpiecznych lub odpadów innych niż komunalne.

2. Z terenu wszystkich nieruchomości należy usuwać zbędne przedmioty, wraki pojazdów i sprzętów domowych, dokonywać rozbiórki nie nadających się do remontu obiektów budowlanych, niezwłocznie uprzątać z miejsc wystawionych na widok publiczny dostarczonych materiałów budowlanych, paliw stałych, towarów i innych rzeczy, utrudniających korzystanie z drogi, dojazdów, dojść i przejść lub szpecących otoczenie.

3. Ustala się dodatkowe zasady i standardy utrzymania czystości i porządku na terenach następujących nieruchomości:

 1. nieruchomości niezabudowane należy utrzymywać w stanie wolnym od zachwaszczenia,

 2. na terenach budowy należy:

   1. zapewnić właściwe ogrodzenie i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, przy zachowaniu wymogu nieoszpecania otoczenia i utrzymywania go we właściwym stanie technicznym i estetycznym,

 1. zabezpieczyć tereny przyległe, a w szczególności drogi, dojazdy, dojścia i chodniki przed zanieczyszczaniem ziemią, błotem, materiałami budowlanymi lub innymi substancjami używanymi na budowie oraz niezwłocznie usuwać przypadkowe zanieczyszczenia,

 2. chronić przed zniszczeniem i pielęgnować zieleń znajdującą się na terenie budowy i na terenach przyległych,

    1. sklepy spożywcze, lokale gastronomiczne, kioski, uliczne punkty szybkiej konsumpcji itp. należy wyposażyć w ogólnodostępne kosze lub pojemniki na odpady,

    2. nieruchomości, na terenie których powstają także odpady inne niż komunalne tj. z działalności gospodarczej, odpady medyczne i weterynaryjne - podlegają obowiązkowi oddzielnego gromadzenia, odbioru i unieszkodliwiania według zasad i wymagań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),

    3. tereny, na których organizowane są zgromadzenia, imprezy masowe i festyny należy wyposażyć w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości dostosowanej do liczby osób uczestniczących, a po zakończeniu zgromadzenia lub imprezy należy niezwłocznie uporządkować teren i zapewnić odbiór odpadów,

    4. nieruchomości, na których przeprowadzany jest remont należy:

 1. wyposażyć w specjalistyczny pojemnik lub kontener i zapewnić ich odbiór - w przypadku dużych remontów wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego lub, gdy w wyniku remontu powstaje ponad 1 Mg odpadów,

 2. zapewnić odbiór odpadów z remontu w ramach umowy o odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości - w pozostałych przypadkach,

 1. na terenach ogrodów działkowych należy:

 1. odpady roślinne kompostować lub przekazać do kompostowania, unieszkodliwiania lub odzysku,

 2. gromadzić pozostałe odpady z zapewnieniem miejsc gromadzenia odpadów co najmniej przy każdej bramie wyjściowej z ogrodów,

 1. zespoły garaży należy wyposażyć w pojemniki do gromadzenia odpadów, utrzymywać w

czystości i porządku dojścia i dojazdy do garaży oraz tereny przyległe.

§ 5. 1.Zabrania się umieszczania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych:

  1. tworzenia tak zwanych “dzikich wysypisk”,

  2. w urządzeniach do gromadzenia odpadów na innej nieruchomości bez uzyskania zgody jej właściciela.

 1. Zabrania się spalania odpadów:

1) na powierzchni nieruchomości oraz w instalacjach grzewczych z wyjątkiem:

   1. spalania odpadów z drewna nie zawierających substancji niebezpiecznych,

   2. spalania części roślin nie nadających się do kompostowania,

   3. palenia ognisk w celach rekreacyjnych pod nadzorem osoby dorosłej i z zachowaniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

2) w urządzeniach i miejscach do gromadzenia odpadów.

 1. Zabrania się mieszania odpadów niebezpiecznych i odpadów z remontów z odpadami komunalnymi.

§ 6. Dopuszcza się mycie i naprawę pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi w przypadku spełnienia następujących warunków:

 1. mycie lub naprawa pojazdu odbywa się na własnej nieruchomości lub na innej nieruchomości po uzyskaniu zgody jej właściciela,

 2. mycie lub naprawa pojazdu odbywa się na utwardzonej nawierzchni, wyposażonej w urządzenie do zbierania i oczyszczania ścieków, przyłączone do sieci kanalizacji sanitarnej w sposób określony w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

 3. zapewnione są: zbieranie, gromadzenie i odbieranie powstających w wyniku tej działalności odpadów z nieruchomości w sposób określony w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niniejszego regulaminu.

§ 7. 1. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej.

 1. Zamiar wysypywania gruzu na drogę gruntową należy wcześniej uzgodnić z właścicielem lub

zarządcą drogi.

§ 8. 1. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają odpady z działalności gospodarczej, to muszą one być gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady ich usuwania oraz postępowania z nimi określają odrębne przepisy. Obowiązek ten dotyczy także odpadów płynnych oraz nieczystości ciekłych pochodzących z tego rodzaju działalności.

2. Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza zobowiązani są do

udzielania Burmistrzowi Węgorzyna i uprawnionym przez niego osobom informacji dotyczących

ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów oraz sposobów ich unieszkodliwiania.

§ 9. Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Węgorzynie w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. W przypadku zastosowania urządzenia do oczyszczania ścieków o przepustowości powyżej 5 m3 / dobę, Właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do środowiska.

ROZDZIAŁ III

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania

czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania terenu nieruchomości w czystości i porządku zgodnie z ustawą oraz zasadami i standardami określonymi w rozdziale 2 niniejszego regulaminu.

2. Wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości, o których mowa w ust. 1:

 1. na terenach ogrodów działkowych - należy do zarządcy ogrodów działkowych lub do niezrzeszonych użytkowników ogrodów działkowych,

 2. na terenach zajętych pod zgromadzenia, imprezy masowe lub festyny - należy do organizatora,

 3. na nieruchomościach, na których prowadzony jest remont - należy do właściciela nieruchomości i wykonawcy robót.

3. Właściciele nieruchomości mogą powierzyć wykonywanie obowiązków określonych w niniejszym regulaminie odbiorcom odpadów lub innym przedsiębiorcom prowadzącym działalność w tym zakresie.

ROZDZIAŁ IV

Obowiązki odbiorców odpadów w zakresie utrzymania czystości i porządku

§ 11.1. Odbiorcy odpadów zobowiązani są do świadczenia usług w sposób pozwalający na wypełnienie przez właścicieli nieruchomości obowiązków wskazanych w niniejszym regulaminie poprzez:

 1. odbiór odpadów, zarówno zmieszanych jak i selektywnie zebranych,

 2. odbiór odpadów, w tym wydzielonych odpadów niebezpiecznych ( w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów z remontów z miejsc gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości lub w zbiorczym punkcie odbioru odpadów utworzonym i wskazanym przez przedsiębiorcę,

 3. odbiór odpadów w ilościach i z częstotliwością wskazaną w rozdziałach VI i VII niniejszego regulaminu,

 4. kierowanie niesegregowanych odpadów komunalnych, które nie mogą być poddane odzyskowi, na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kraśniku, po uprzednim zawarciu stosownej umowy z zarządzającym składowiskiem,

 5. odbiór odpadów zielonych (liści, chwastów, trawy itp.) w ramach umowy o odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, jeśli właściciel nie zagospodarował ich we własnym zakresie.

2. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości należy wykonywać z dozwolonych pojemników bezpośrednio do zamkniętego nadwozia pojazdu specjalistycznego (śmieciarki) lub wraz z zamkniętym pojemnikiem w sposób zapobiegający rozpraszaniu tych odpadów w trakcie odbioru i transportu. Rozproszone odpady podczas odbioru i transportu niezwłocznie winien uprzątnąć odbiorca odpadów.

3. Przeniesienie odpowiedzialności za odpady z właściciela nieruchomości na odbiorcę odpadów następuje w momencie załadowania ich do pojazdu odbiorcy, chyba, że umowa o odbiór odpadów stanowi inaczej.

ROZDZIAŁ V

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenach przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12 1. Na części nieruchomości służącej do użytku publicznego należy uprzątać błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia z częstotliwością zapewniającą utrzymanie nieruchomości w czystości i porządku we wszystkie dni tygodnia (w tym także w soboty, niedziele i święta).

 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż swojej nieruchomości na całej szerokości chodnika od granicy nieruchomości do krawędzi jezdni, niezależnie od rodzaju jego nawierzchni (płytki betonowe, kostka brukowa, nawierzchnia gruntowa, trawnik itp.).

 2. W okresie zimowym, na części nieruchomości służącej do użytku publicznego należy likwidować śliskość niezwłocznie po każdych opadach śniegu lub zalodzeniu.

 3. Śnieg i lód pochodzący z oczyszczania chodników należy gromadzić w pryzmy obok jezdni lub na skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji lub innych urządzeń odwadniających.

 4. Śnieg i lód pochodzące z oczyszczania przystanków komunikacyjnych należy gromadzić w pryzmy przy jezdni poza terenem przystanku w sposób nie utrudniający zatrzymywania pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasażerów.

 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości znajdujących się nad terenami służącymi do użytku publicznego.

 6. Liście i rośliny zgromadzone w wyniku oczyszczania pasa drogowego należy gromadzić do worków zawiązanych i złożonych do odbioru przy jezdni.

 7. Przystanki komunikacyjne należy wyposażyć w niepalne kosze lub pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.

 8. Plakaty, ogłoszenia itp. można umieścić na obiektach po uzyskaniu zgody właściciela obiektu z zapewnieniem przez właściciela obiektu estetycznego wyglądu oraz stałego utrzymania czystości i porządku.

ROZDZIAŁ VI

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz drogach publicznych. wymagania dotyczące ich rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 13. Ustala się następujące zasady rozmieszczania pojemników na odpady komunalne na nieruchomościach:

 1. Pojemniki na odpady winny być ustawiane w miejscu łatwo dostępnym, zarówno dla mieszkańców jak i pracowników wywozu. Nie mogą być przyczyną utrudnień dla sąsiadów i użytkowników dróg.

2. Pojemniki należy ustawiać w granicach nieruchomości w następujący sposób:

1) odległość zadaszonych osłon lub pomieszczeń z pojemnikami na odpady stałe powinna wynosić, co najmniej 10 m od okien i drzwi od budynków z pomieszczeniami na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką,

s) w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się zmniejszenie odległości określonych w § 13 ust. 2 pkt. 1, od okien i drzwi do 3 m, a od granicy z sąsiednią działką do 2 m,

 1. Właściciel lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub kontenery na odpady komunalne chyba, że zawarto umowę o korzystanie z pojemników lub kontenera na terenie pobliskiej nieruchomości.

 1. Właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania urządzeń do gromadzenia odpadów w należytym stanie sanitarnym, poprzez okresowe mycie i dezynfekcję. W przypadku braku warunków technicznych i organizacyjnych do wykonania tych czynności, właściciel lub zarządca nieruchomości, powinien zlecić wykonanie usługi firmie zajmującej się usuwaniem odpadów.

 1. Mycie i dezynfekcja pojemników w okresie od 1.04 do 31.10. powinny być przeprowadzane z częstotliwością co najmniej raz na kwartał.

 1. Do gromadzenia odpadów komunalnych służą znormalizowane:

 1. pojemniki na śmieci o objętości 120 l,240l,360l stalowe lub z tworzywa sztucznego z pokrywą,

 2. pojemniki stalowe lub z tworzywa sztucznego na kółkach o obj. 1100 l,

 3. worki na śmieci ulegające biodegradacji,

 4. kosze uliczne,

 5. kontenery przeznaczone na odpady budowlane

 1. Do gromadzenia wyselekcjonowanych odpadów do recyklingu:

1) pojemniki i kontenery oznaczone kolorystycznie wg. zasad systemu gospodarki odpadami:

a) kolor niebieski - na papier,

b) kolor zielony - na szkło,

c) kolor żółty - na tworzywa sztuczne.

2) worki do selektywnej zbiórki odpadów ulegające biodegradacji.

 1. Pojemniki i kontenery mogą być własnością przewoźnika albo jednostki lub osoby wytwarzającej odpady. Pojemniki powinny być szczelnie zamykane, w dobrym stanie technicznym, wykonane z materiałów trwałych, odpornych na korozję.

 1. Odpady komunalne z opróżnianych pojemników można przewozić do miejsca unieszkodliwiania sprawnie technicznie transportem specjalistycznym. Dozwolony jest samochód ze specjalnym nadwoziem o budowie uniemożliwiającej zanieczyszczenie powietrza i miejsc składowania oraz trasy przejazdu. Pojazdy te powinny być zaopatrzone w trwały napis: pojazd do przewozu odpadów stałych i tablicę firmową. Wyklucza się używania ich do innych celów.

 1. Miejsca na pojemniki i kontenery winny być utwardzone, na podłożu nieprzepuszczalnym.

 2. Dopuszcza się wykonanie ścian pełnych i zadaszenia nieutrudniających transport pojemnika lub kontenera.

12.Właściciel nieruchomości winien zapewnić dogodny dojazd specjalistycznego sprzętu do miejsca odbioru odpadów.

13.Do doraźnego gromadzenia odpadów, zbiórki selektywnej lub w miejscach o utrudnionym dojeździe, mogą być stosowane worki, specjalnie oznakowane, zakupione od uprawnionego podmiotu, któremu został zlecony wywóz odpadów. Cena worka obejmuje również opłatę za wywóz.

14. Odpady wielkogabarytowe (wyrzucone meble, sprzęt gospodarstwa domowego, gruz z remontów itp.) należy gromadzić w kontenerach dostarczanych przez uprawnionego przedsiębiorcę i zlecać ich wywożenie.

15. Odpady z remontów należy gromadzić w kontenerach dostarczonych przez wywożącego odpady i zlecić ich wykonanie.

16.Właściciele nieruchomości, których nieruchomość nie może być przyłączona do kanalizacji sanitarnej lub oczyszczalni przydomowych ze względu na jej brak na danym terenie, zobowiązani są do gromadzenia nieczystości płynnych w szczelnych zbiornikach i do systematycznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy i wywożone do punktu zlewnego zlokalizowanego przy oczyszczalni ścieków w Połchowie.

17. Po wybudowaniu nowego odcinka kanalizacji sanitarnej właściciele mają obowiązek włączyć się, bez zbędnej zwłoki, do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

§ 14. 1. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające z związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych nie mogą być gromadzone w pojemnikach na odpady komunalne. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach ( Dz. U. z 2001 nr 62, poz. 628 z późniejszymi zm.)

 1. Odpady niebezpieczne typu komunalnego, tj. baterie, akumulatory, lampy rtęciowe,

przeterminowane lekarstwa, farby, opony i inne zawierające związki toksyczne należy gromadzić oddzielnie. Odpady te należy umieszczać w pojemnikach odpowiednio oznakowanych, zwracać do punktów ich zbiórki lub przekazywać firmom posiadającym odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu w/w odpadów.

§ 15. 1 Do zbierania odpadów komunalnych na drogach, terenach przeznaczonych do użytku publicznego ( place, skwery, zieleńce), rejonach intensywnego ruchu pieszych i przystankach komunikacyjnych, stosować należy szczelne, wykonane z materiałów niepalnych - kosze uliczne.

2. Kosze uliczne powinny być rozstawione w sposób i w ilościach zapewniających utrzymanie czystości na drogach i terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

3. Zasady rozmieszczania koszy na terenach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na cele rekreacji, wypoczynku, sportu, handlowe, gastronomiczne i imprez kulturalnych określają właściciele i zarządcy, którzy są zobowiązani do ustawienia takiej ilości koszy na odpady i zapewnienia ich opróżniania do urządzeń stałych lub usuwania przez podmiot świadczący usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych, aby nie dopuścić do gromadzenia się odpadów poza nimi.

ROZDZIAŁ VII

Częstotliwość i sposób usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.

 1. Właściciele nieruchomości, którzy nie są podłączonie do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do niezwłocznego podpisania z podmiotem uprawnionym umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej.

 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi - dla uprawnionych osób i podmiotów.

§ 17.1.Odpady komunalne z nieruchomości należy odbierać z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie pojemników oraz niedopuszczenie do rozkładu zgromadzonych odpadów.

 1. Odpady komunalne selektywnie zbierane należy odbierać z częstotliwością nie mniejszą niż:

 1. odpady ulegające biodegradacji - jeden raz w tygodniu,

 2. szkło, papier, tworzywa sztuczne - jeden raz w miesiącu,

 3. odpady wielkogabarytowe - na zgłoszenie,

 4. odpady remontowe - na zgłoszenie, niezwłocznie po zapełnieniu kontenera.

 1. Usuwanie nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe winno odbywać się w odstępach czasu zależnych od ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych i pojemności zbiorników, przy zachowaniu ciągłości użytkowania i nieprzepełniania zagrażającemu zanieczyszczeniem środowiska, stosownie do potrzeb.

 2. Odbieranie odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych z terenów publicznych winno odbywać się w miarę ich zapełniania, co najmniej dwa razy w tygodniu.

 3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest odpady zielone (liście, chwasty, trawę itp.) kompostować na terenie nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, przekazać odbiorcy odpadów w ramach umowy o odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości.

 4. Usuwanie pryzm śniegu i lodu powstałych z oczyszczania chodników i przystanków komunikacyjnych odbywa się w miarę potrzeby.

 5. Po zakończeniu zgromadzenia lub imprezy masowej należy niezwłocznie uporządkować teren, a zgromadzone odpady usunąć.

§ 18. Ustala się następującą minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych, oraz objętość pojemników dla poszczególnych rodzajów nieruchomości:

Lp

Rodzaj posesji lub lokalu

Pojemniki

Częstotliwość

1

Dla budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego miejskiego

1,1 m3 / każde

16 mieszkań

1 raz w tygodniu

2

Dla budownictwa mieszkalnego rozproszonego miejskiego

0,12 m3

2 razy w miesiącu

3

Dla budownictwa mieszkalnego rozproszonego wiejskiego

0,24 m3

1 raz w miesiącu

4

Dla lokali handlowych o powierzchni całkowitej powyżej 50 m2 - branży spożywczej, owocowo-warzywnej

0,24 m3

2 razy w tygodniu

5

Dla lokali handlowych o powierzchni całkowitej do 50 m2 włącznie - branży spożywczej, owocowo-warzywnej

0,24 m3

1 raz w tygodniu

6

Dla lokali handlowych branży AGD, wielobranżowych, metalowych oraz aptek

0,24 m3

1 raz w tygodniu

7

Dla kiosków (Ruch) i usług biurowych

0,12 m3

2 razy w miesiącu

8

Dla szkół, przedszkoli , urzędów i instytucji

1,1 m3

2 razy w miesiącu

9

Dla zakładów produkcyjnych typu piekarnia, cukiernia, itp.

1,1 m3

1 raz w tygodniu

10

Dla budownictwa letniskowego w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień

0,12 m3

lub worki

2 razy w miesiącu

11

Dla potrzeb remontowych mieszkańców oraz odpadów wielkogabarytowych

Kontenery o pojemności

od 2 m3 do 10 m3

wg zgłoszonych

potrzeb

12

Inne wyżej nie wymienione

wg uzgodnień

wg uzgodnień

§ 19. Szczegółowe ustalenia dotyczące częstotliwości wywozu, terminu i ilości wywozu, regulują umowy zawarte przez właścicieli nieruchomości z gminną jednostką wywozową lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na odbieranie odpadów. Częstotliwości ustalone w umowach mogą być zwiększone w okresie letnim lub świątecznym w stopniu zabezpieczającym przed przepełnieniem pojemników.

Rozdział VIII

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów

§ 20.1. Obowiązek ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania ciąży na przedsiębiorstwach wywozowych.

 1. System gospodarowania odpadami komunalnymi winien zapewnić ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

 1. do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

 2. do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,

 3. do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, będą to następujące ilości:

w mieście:

 1. 115 kg/osobę/rok w roku 2010,

 2. 76 kg/osobę/rok w roku 2013,

 3. 53 kg/osobę/rok w roku 2020.

na wsi:

1. 38 kg/osobę/rok w roku 2010,

2. 25 kg/osobę/rok w roku 2013,

3. 18 kg/osobę/rok w roku 2020.

 1. Obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości.

§ 21. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować spośród odpadów komunalnych przekazywanych przez jedną osobę i poddać odzyskowi oraz recyklingowi następujące ilości odpadów:

1) kuchennych ulegających biodegradacji:

   • w miastach w roku 2006 - 5 kg, w 2007 - 15 kg, w 2008 - 30 kg, w 2009 - 45 kg, w 2010 - 60 kg,

   • na wsi w roku 2006 - 2 kg, w 2007 - 4 kg, w 2008 - 7kg, w 2009 - 10 kg, w 2010 - 13 kg;

2) opakowań z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami:

   • w mieście w roku 2006 - 59 kg, w roku 2007 - 108 kg,

   • na wsi w roku 2006 - 23 kg, w roku 2007 - 36 kg;

3) odpadów wielkogabarytowych:

   • w mieście w roku 2006 - 6 kg, w roku 2007 - 8 kg, w roku 2008 - 10 kg, w roku 2009 - 12 kg, w roku 2010 - 15 kg, w roku 2011 - 17 kg, w roku 2012 - 19 kg, w roku 2013 - 20 kg, w roku 2014 - 21 kg,

   • na wsi w roku 2006 - 4 kg, w roku 2007 - 5 kg, w roku 2008 - 6 kg, w roku 2009 - 8 kg, w roku 2010 - 10 kg, w roku 2011 - 11 kg, w roku 2012 - 12 kg, w roku 2013 - 13 kg, w roku 2014 - 14 kg;

4) odpadów budowlanych:

   • w mieście w roku 2006 - 9 kg, w roku 2007 - 14 kg, w roku 2008 - 20 kg, w roku 2009 - 26 kg, w roku 2010 - 32 kg, w roku 2011 - 39 kg, w roku 2012 - 46 kg, w roku 2013 - 54 kg, w roku 2014 - 62 kg;

   • na wsi w roku 2006 - 9 kg, w roku 2007 - 14 kg, w roku 2008 - 20 kg, w roku 2009 - 26 kg, w roku 2010 - 32 kg, w roku 2011 - 39 kg, w roku 2012 - 46 kg, w roku 2013 - 54 kg, w roku 2014 - 62 kg;

5) odpadów niebezpiecznych:

   • w mieście w roku 2006 - 0,45 kg, w roku 2007 - 0,70 kg, w roku 2008 -0,95 kg, w roku 2009 - 1,2 kg, w roku 2010 - 1,5 kg;

   • na wsi w roku 2006 - 0,3 kg, w roku 2007 - 0,8 kg, w roku 2008 - 1,3 kg, w roku 2009 -1,8 kg, w roku 2010 - 2,4 kg;

ROZDZIAŁ IX

Warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi

§ 221. Na prowadzenie działalności w zakresie:

 1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

 3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

 4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

wymagane jest uzyskanie na wniosek przedsiębiorcy zezwolenia w formie decyzji burmistrza wydawanej na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

 1. Obowiązek uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy gminnej jednostki organizacyjnej, prowadzącej działalność na obszarze gminy i spełniającej warunki wymagane przy uzyskaniu takiego zezwolenia.

 2. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług określonych w pkt. 1 oraz wzór i zakres wniosku i sprawozdawczości, regulowane są zarządzeniem Burmistrza i podawane do publicznej wiadomości.

 3. Gmina prowadzi ewidencję:

 1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

 2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

 3. umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

ROZDZIAŁ X

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 231. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności nie pozostawiania bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający zwierzęciu samodzielne wydostanie się na zewnątrz.

 1. Właściciele (opiekunowie) zwierząt domowych są zobowiązani do:

    1. przestrzegania terminów szczepień ochronnych,

    2. realizowania szczepień w warunkach zagrożeń,

    3. wyprowadzania psów w miejsca publiczne i ogólnodostępne tylko na smyczy, a psów agresywnych i zachowujących się agresywnie dodatkowo w kagańcu,

    4. opłacenia podatku od posiadania psów; potwierdzenie należy okazać osobom upoważnionym do kontroli wraz ze świadectwem szczepienia.

    5. uprzątania nieczystości, pozostawionych przez należące do nich zwierzęta z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i umieszczania ich w koszach i pojemnikach na odpady komunalne,

    6. bezzwłocznego zgłoszenia do lekarza weterynarii przypadków zranienia człowieka przez zwierzę i zastosowania się do zaleceń służb weterynaryjnych, a także poddania obserwacji w placówce weterynaryjnej zwierząt, które zraniły człowieka,

    7. właściciele psów agresywnych są zobowiązani przed wejściem na swoją posesję wywiesić tabliczkę ostrzegawczą,

    8. utrzymywania zwierząt domowych w sposób nie uciążliwy dla otoczenia i nie naruszający przepisów ustawy o ochronie zwierząt, w szczególności:

 • nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi;

 • nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich;

 • nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

 • nie zakłócały ciszy domowej, szczególnie w porze nocnej przez wycie, szczekanie albo inne głośne zachowanie.

 1. Właściciele (opiekunowie) zwierząt ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, wyrządzone przez należące do nich zwierzęta.

§ 24. 1. Osoby utrzymujące psa, [Author ID3: at Thu Mar 30 09:24:00 2006 ]na terenie miasta,[Author ID3: at Thu Mar 30 09:24:00 2006 ] zobowiązane są do jego oznakowania poprzez zaczipowanie przez lekarza weterynarii, w terminie 30 dni od wejścia w posiadanie psa. W tym samym terminie zobowiązane są do zarejestrowania psa osoby, które weszły w posiadanie zwierzęcia przed wejściem w życie uchwały.

2. Koszty czipowania ponosi gmina.

 1. Właściciel psa w terminie 30 dni zobowiązany jest do zgłaszania w Urzędzie Miejskim wszelkich zmian w rejestrze psów, w szczególności dotyczących zmiany osoby utrzymującej psa, śmierci psa, zaginięcia psa.

§ 25. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest:

 1. zabezpieczyć nieruchomość w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia poza jej teren;

 2. umieścić w widocznym miejscu tabliczkę ze stosownym ostrzeżeniem, np. ,,Uwaga pies” lub tabliczkę z rysunkiem psa;

3) osoby posiadające psy rasy uznawanej za agresywną zobowiązane są w przypadku przebywania psa na terenie nieruchomości do zainstalowania sygnalizacji dźwiękowej lub domofonu przy wejściu na teren nieruchomości.

§ 26. Zabrania się :

 1. wypuszczania psów i innych zwierząt bez dozoru;

 2. wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na place zabaw dla dzieci, obiekty sportowe, boiska szkolne i inne miejsca służące do zabaw dla dzieci i rekreacji, m.in. do sklepów, lokali gastronomicznych, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności, których właściciele wprowadzą taki zakaz. Nie dotyczy to psów-przewodników osób niepełnosprawnych oraz służb policyjnych,

 3. drażnienia zwierząt lub doprowadzania do takiego stanu, w którym mogą stać się niebezpieczne dla człowieka lub otoczenia.

§ 27. Obowiązek unieszkodliwiania zwłok zwierząt domowych należy do:

  1. osób posiadających zwierzęta oraz właścicieli nieruchomości

  2. zarządcy drogi, gdy padłe zwierzęta znajdują się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego,

  3. gminy, w odniesieniu do pozostałych terenów.

ROZDZIAŁ XI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych

z produkcji rolniczej

§ 28. 1. Kto utrzymuje zwierzęta gospodarskie jest obowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania.

 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w zwartej zabudowie mieszkaniowej w granicach administracyjnych miasta, jeżeli stanowiłoby to uciążliwości dla otoczenia.

 2. Zasady utrzymania zwierząt gospodarczych na terenach pracowniczych ogrodów działkowych określa Regulamin Pracowniczych Ogrodów Działkowych.

 3. Odpady, wytworzone, w związku z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich, winny być gromadzone i usuwane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Odpady te nie mogą zanieczyszczać terenu nieruchomości, na której zwierzęta są hodowane, a także na nieruchomościach sąsiednich. Wytworzone podczas hodowli: obornik, gnojówka i gnojowica muszą być gromadzone w taki sposób, aby nie powodowały skażenia wód powierzchniowych i gruntowych.

§ 29. Pod pojęciem utrzymywania i hodowli zwierząt gospodarskich należy rozumieć wszystkie formy posiadania zwierząt gospodarskich na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, a także gołębi i zwierząt futerkowych.

§ 30.1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w zwartej zabudowie mieszkaniowej, z wyłączeniem działek przydomowych w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej.

 1. Zabrania się prowadzenia hodowli zwierząt futerkowych mięsożernych w zwartej zabudowie wsi.

 2. Zabrania się utrzymywania ptaków lotnych, w tym w szczególności gołębi w sposób uciążliwy dla otoczenia i naruszający wymagania sanitarno- epidemiologiczne.

 3. Zabrania się hodowli ( chowu ) zwierząt futerkowych, gospodarskich oraz ptactwa domowego:

       1. w pomieszczeniach domów mieszkalnych np. pokojach, spiżarniach, w piwnicach, łazienkach, na strychach, balkonach, werandach itp.

       2. w obiektach zabytkowych oraz użyteczności publicznej,

       3. na terenie ujęć wody.

§ 31. 1. Chów zwierząt gospodarskich powinien być usytuowany i prowadzony :

  1. w sposób nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi,

  2. nie powodujący zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi,

  3. w sposób nie powodujący zanieczyszczenia dla środowiska.

2. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz.

3. Właściciele zwierząt mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy z ulic, placów i innych miejsc publicznych.

4. Pomieszczenia dla zwierząt powinny być utrzymane w należytej czystości i porządku.

5. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich powinny mieć dostateczne oświetlenie, zabezpieczenie przed dostępem gryzoni oraz posiadać nieprzepuszczalne podłoża, a w oknach siatki przeciw owadom. Pomieszczenia te powinny być co najmniej dwa razy w roku bielone oraz odszczurzane.

6. Z pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta, gnojowica powinna być odprowadzana za pomocą szczelnych urządzeń kanalizacyjnych do szczelnie zamkniętych zbiorników. Gnojowica nie może zanieczyszczać wody lub gleby oraz nie może powodować zawilgocenia ścian budynków, ich fundamentów i murów.

7. Właściciel zwierząt gospodarskich przeganianych na pastwiska oddalone od nieruchomości winien przeganiać je drogami najmniej uciążliwymi, w przypadku przeganiania tych zwierząt ulicami, chodnikami właściciel zobowiązany jest do usunięcia nieczystości powstałych w wyniku przejścia tych zwierząt.

ROZDZIAŁ XII

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji

oraz terminy jej przeprowadzenia

§ 32. 1.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia w miarę potrzeby deratyzacji na terenie nieruchomości.

 1. Termin przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji podaje burmistrz w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie.

 2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie gminy, w szczególności budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, obiekty przemysłowe, altany, pojemniki na odpady, piwnice, węzły cieplne, przyłącza kanalizacyjne, kolektory sanitarne.

4. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, burmistrz, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia.

5. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właściciela nieruchomości.

ROZDZIAŁ XIII

INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 33 1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione przekazywane są na składowisko odpadów w Krasniku.

§ 34. Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych należy transportować do stacji zlewnej w Połchowie.

§ 35. Regulamin nie narusza innych postanowień zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin R- XXI z siedzibą w Nowogardzie, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 stycznia 2004

Rozdział XIII

Egzekwowanie przestrzegania Regulaminu

§ 36. 1. Naruszanie obowiązków, określonych w niniejszym regulaminie, zagrożone jest karą grzywny, zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. powołanej w podstawie prawnej niniejszej uchwały.

 1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów niniejszego Regulaminu pełnią w szczególności funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej oraz służby ochrony środowiska.

Rozdział XIV

Przepisy końcowe

§ 37. 1.Traci moc uchwała Nr XLI/438/2002 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 lipca 2002r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad czystości i porządku na terenie gminy Węgorzyno (Dz. Urz Nr 60 poz.1356).

 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

14

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 13-04-2006 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2006 14:12