herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXXV/401/2006 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych ...


Uchwała Nr XXXV/401/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 7 kwietnia 2006 roku

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:

odbiór odpadów komunalnych w pojemnikach

38 zł za 1 m3

odbiór odpadów komunalnych z załadunkiem ręcznym

45 zł za 1 m3

za udostępnienie pojemnika 120 l.

2 zł/m-c

za udostępnienie pojemnika 240 /360 l

3zł/m-c

za udostępnienie pojemnika 1100 l.

20 zł/m-c

za udostępnienie kontenera 8-15 m3

50 zł/m-c

za opróżnianie koszy ulicznych w mieście i z terenu gminy

2 zł za 1 szt

za przyjęcie odpadów na składowisko

12,80 zł/1 m3

wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego

16 zł za 1 m3

za zrzut nieczystości płynnych

1,97 zł/1 m3

  1. Powyższe ceny nie zwierają podatku VAT.

§ 2. Stawki określone w § 1 stosuje się do usług wykonywanych na terenie Gminy Węgorzyno.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 13-04-2006 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2006 14:15