herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

UCHWAŁA Nr XXXV/402/2006 w sprawie przejęcia przez Gminę Węgorzyno zadania w zakresie utrzymania ...


UCHWAŁA Nr XXXV/402/2006

RADY MIEJSKIEJ w Węgorzynie
z dnia 7 kwietnia 2006 r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Węgorzyno zadania w zakresie utrzymania czystości

ulic powiatowych w mieście Węgorzyno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 204, poz. 2086, Nr 273
poz. 2703; z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 169, poz. 1420, Nr 172 poz. 1440 i 1441, Nr 179
poz. 1486) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na przejęcie przez Gminę Węgorzyno zadania należące do właściwości powiatu w zakresie utrzymania czystości i porządku ulic powiatowych i chodników w mieście Węgorzyno oraz utrzymania, sadzenia i pielęgnacji zielem w pasie drogowym.

§2

    1. W celu realizacji zadania określonego w § l Zarząd Powiatu i Gmina Węgorzyno zawrą
     porozumienie określające wysokość otrzymanej dotacji celowej przez Gminę oraz zakres realizacji przejętego zadania.

    2. Porozumienie obejmować będzie realizację zadania w okresie od 01 stycznia 2006 do
     31 grudnia 2006 roku.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 13-04-2006 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2006 14:19