herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

WF 4 Podatek od Nieruchomości

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Miejski

73-155 Węgorzyno ul. Rynek 1

fax (091) 39 71 567, tel. (091) 3971075,  3971275

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

WF 4

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Uchwała Nr XII/152/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

I WYMAGANE DOKUMENTY

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklaracją na podatek od nieruchomości druk DN 1 do pobrania na miejscu w Urzędzie lub z załącznika poniżej  (osoby prawne) albo złożyć informacje w sprawie podatku od nieruchomości druk IN 1 do pobrania na miejscu w Urzędzie lub z załącznika poniżej (osoby fizyczne)

1.  Akt notarialny –do wglądu lub

2.           Umową dzierżawy nieruchomości.

II. TERMINY PŁATNOŚCI 

Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust.7 ( dla osób fizycznych )  i art. 6 ust.9 pkt.3( dla osób prawnych)  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.z 2002r.,Nr 9, poz. 84 ze zmianami).

Podatek płatny jest w terminach ;

- od osób fizycznych do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,

- od osób prawnych w 12 ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca – raty podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania. Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie. Nr Konta - Bank Spółdzielczy w Goleniowie - Oddział w Wegorzynie – 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010

III.TERMIN ZAŁATWIENIA

Do miesiąca po otrzymaniu wniosku w sprawie ulg , a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy  po otrzymaniu wniosku o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub umorzenie - patrz Uwagi VII, lit. B, C - wystawiana jest decyzja

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Finansowy parter pok. 3

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu - pokój Nr 15 w dniach od poniedziałku do piątku włącznie ,

w godzinach:  730-1530 lub w pokoju Nr 3.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie  za pośrednictwem organu, który wydał decyzją (odwołanie składa się w Sekretariacie, Urzędu Miejskiego w Węgorzynie godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie IV).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

V.Ulgi:

Zwolnienia od  podatku od nieruchomości wymienione są w:

·          § 2 Uchwały Nr XII/152/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

·          Uchwała nr XV/177/2004 Rady Miejskiej Węgorzynie z dnia 30.01.2004r . w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, na terenie Gminy Węgorzyno, nieruchomość będących w posiadaniu przedsiębiorców  

 

VI UWAGI:

A. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez osoby prawne

w deklaracji  ,dla osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy , właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

B.Organ podatkowy , na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Odraczanie terminu płatności podatku lub rozkładanie na raty zapłaty zaległości podatkowej, na wniosek będącego przedsiębiorcą podatnika następuję zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze  zmianami) Wniosek o odroczenie terminu płatności  należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie. Odroczenie do 6 miesięcy jest zwolnione z opłaty skarbowej. Odroczenie na okres dłuższy niż 6 miesięcy - opłata 5,00 złotych. Rozłożenie na raty - opłata 5,00 zł. Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 20% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr XII/155/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie określenia wysokości opłaty prolongacyjnej.

C.   W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym organ podatkowy , na wniosek podatnika , może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Udzielenie  ww. ulg na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, póz. 926 ze zmianami). Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku. Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

D.   Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie,

należność winna być uregulowana w terminie 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 13-04-2004 14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2004 14:57