herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

WF 5 Podatek od Środków Transportowych

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Miejski

73-155 Węgorzyno ul. Rynek 1

fax (091) 39 71 567, tel. (091)39 7075, 3971275

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

WF 5

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r.,Nr 9, póz. 84 ze  zmianami)

Uchwała Nr XIII/161/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych

- art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r., Nr 9, poz. 84 ze  zmianami).

I WYMAGANE DOKUMENTY

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację na podatek od  środków transportowych na druku DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A druki do pobrania w Urzędzie . Do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych należy załączyć następujące dokumenty:

1.  Umową kupna - sprzedaży

2.       Dowód rejestracyjny - do okazania

II. TERMINY PŁATNOŚCI

Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002r.,Nr 9, poz. 84 ze zmianami). Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy. Raty Podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania. Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie

Nr Konta - Bank Spółdzielczy w Goleniowie - Oddział w Węgorzynie 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010

III.TERMIN ZAŁATWIENIA

Do miesiąca po otrzymaniu wniosku w sprawie ulg , a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy  po otrzymaniu wniosku o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub umorzenie - patrz UWAGI lit. B, C - wystawiana jest decyzja.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział finansowy parter pok. 3

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu - pokój Nr 15 w dniach od poniedziałku do piątku włącznie
w godzinach :
730-1530 

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w

Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa

się w Sekretariacie, Urzędu Miejskiego w Węgorzynie w godzinach pracy Urzędu -jak w punkcie IV).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

VI. Ulgi:

Brak

UWAGI:

A Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie deklaracji sporządzonej stosownie do zapisów Uchwały Rady Miejskiej w części dotyczącej stawek.

B. Organ podatkowy , na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Odraczanie terminu płatności podatku lub rozkładanie na raty zapłaty zaległości podatkowej, na wniosek będącego przedsiębiorcą podatnika następuję zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze  zmianami)

Wniosek o odroczenie terminu płatności  należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie. Odroczenie i rozłożenie na raty  - opłata skarbowa 5,00 złotych.

Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 20% należnych odsetek - podstawa prawna -

Uchwała Nr XII/155/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 listopada

2003 roku w sprawie określenia wysokości opłaty prolongacyjnej.

C.   W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym organ podatkowy , na wniosek podatnika , może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Udzielenie  ww. ulg na wniosek podatnika będącego przedsiębiorca następuje zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, póz. 926 ze zmianami). Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku. Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

D.  Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie, należność winna być uregulowana w terminie 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 13-04-2004 15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2004 15:08