herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

WF 6 Informacja dotycząca trybu i terminów załatwiania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Miejski

73-155 Węgorzyno ul. Rynek 1

fax (091) 39 71 567, tel. . 39 71075, 3971275

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRYBU I TERMINÓW WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

WF 6

        Zgodnie z art.306a Ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa / Dz.U.137 poz 926 z póź zmianami/

 - § 1 w /w artykułu  – Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie;

- §  3 w/w artykułu  – Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu wydania zaświadczenia:

- §  4 zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy:

- §  5 zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni:

 

Art. 306 g § 1 organy podatkowe , za zgodą zbywającego wydają na wniosek  nabywcy zaświadczenie  o wysokości  zaległości podatkowych zbywającego;

§ 2 W zaświadczeniu, o którym mowa w § 1 , organ podatkowy określa wysokość zaległości  podatkowych zbywającego na dzień wydania zaświadczenia.

 

Art.306 h § 1. Organy podatkowe, za zgodą  podatnika  wydają  zaświadczenia  o wysokości zaległości podatkowych podatnika na żądanie:

1/ jednostek organizacyjnych, które na podstawie regulujących zasady ich funkcjonowania uprawnione są do udzielania kredytów / pożyczek /,

2/ kontrahentów podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz dzierżawców i użytkowników nieruchomości w zakresie opodatkowania dzierżawionej lub użytkowanej nieruchomości,

3/ małżonka podatnika, z zastrzeżeniem § 2, a także rozwiedzionego małżonka w zakresie zaległości powstałych  w czasie trwania wspólności majątkowej , oraz innych osób wymienionych w art. 111,

4/ wspólnika  spólek wymienionych w art . 115 § 1.

§  2. Zgoda podatnika nie jest wymagana, jeżeli z żądaniem wydania zaświadczenia, o którym mowa w § 1 , występuje małżonek podatnika pozostający z nim we wspólności majątkowej.

Zaświadczenie na żądanie podmiotów  wymienionych w art. 306 g § 1 i art. 306 h § 1 ustawy jest wydane za zgodą podatnika wyrażoną na piśmie, z jego podpisem urzędowo  lub notarialnie poświadczonym,

W przypadkach , o którym mowa w art. 306 g i 306 h ustawy, termin do wydania zaświadczenia oblicza się od dnia złożenia oświadczenia podatnika wyrażającego zgodę.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 30-03-2004 11:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 30-03-2004 11:36