Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

UCHWAŁA Nr XXXVII/414/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2006


UCHWAŁA Nr XXXVII/414/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2006

Na podstawie art.18, ust 2. pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457: z 2006r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 5.884,00 złotych

- w dz. 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0970 Wpływy z różnych dochodów 5.884,00 złotych

§ 2

Zmniejszyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 500.000,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 500.000,00 złotych

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 617.831,00 złotych

- w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę o kwotę 31.132,00 złotych

- w dz. 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę o kwotę 13.000,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.752,00 złotych

- w dz. 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 13.000,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35.000,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 522.947,00 złotych

§ 4

1. Dochody budżetowe Gminy na 2006 rok

po zmianach w wysokości - 14.490.109 złotych

z tego

  • dochody własne - 11.478.933,00 złotych

  • dotacje na realizacje zadań zleconych - 3.011.176,00złotych

2. Wydatki budżetowe Gminy na 2006 rok

po zmianach w wysokości - 19.053.232,00 złotych

- na realizacje zadań własnych - 16.042.056,00 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 3.011.176,00złotych

3. Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy w wysokości 291.087,00 złotych z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie wysokości 97.500,00 złotych

- kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie - 44.444,00złotych

- kredytu na „Termomodernizacje Urzędu” - 50.000,00 zł

- kredytu z PKO Bank Polski SA w Stargardzie Szcz. w kwocie - 99.143,00 złotych

4. Niedobór budżetowy w kwocie 4.854.210,00 złotych zostanie sfinansowany z :

- kredytów - 1.930.560,00 złotych

- pożyczek - 800.000,00 złotych

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.123.650 złotych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 20-07-2006 11:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2006 11:23