Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

UCHWAŁA Nr XXXVII/416/2006 w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Węgorzyno oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych


UCHWAŁA Nr XXXVII/416/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Węgorzyno oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

Na podstawie art. 43 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz.1568; z 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz.1457: z 2006r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Węgorzyno z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa mogą być odpowiednio - umarzane w całości lub w części, jeżeli:

1) Wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub

upadłościowego;

2) Nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców;

3) Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne;

4) Przemawia za tym ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

§ 2. 1.Uchwałę stosuje się do następujących wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Węgorzyno:

1) opłata z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;

2) opłata adiacencka ;

3) opłata za korzystanie z mienia komunalnego niestanowiącego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;

4) opłata za usunięcie drzew lub krzewów;

5) kara za usunięcie drzew lub krzewów;

6) opłata za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;

7) opłata za zajęcie pasa drogowego oraz kary za ich jej nie uiszczanie;

8) opłata za umieszczanie reklam, obiektów handlowych i usługowych w pasie drogowym oraz kary za jej nieuiszczanie;

9) opłata za usługi opiekuńcze;

10) opłata za świadczenia przedszkoli publicznych;

11) opłata za świadczenia gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność kulturalną i oświatową

12) opłata za korzystanie z gminnych urządzeń sportowych;

13) opłata za korzystanie z gminnych targowisk;

14) opłata za korzystanie z cmentarzy komunalnych;

15) kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy;

16) grzywna za niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;

17) czynsz za najem komunalnych lokali użytkowych;

18) czynsz za najem komunalnych lokali mieszkalnych;

19) czynsz za dzierżawę gruntów gminnych;

20)czynsz za dzierżawę innych nieruchomości i rzeczy ruchomych stanowiących własność Gminy Węgorzyno;

21) opłata planistyczna.

2. Wierzytelności, o których mowa w ust. 1 mogą być umarzane, rozkładane na raty lub odraczane na zasadach określonych w poniższej uchwale.

§ 3  1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dłużniku - należy przez to rozumieć:

a) najemcę lokalu zadłużonego;

b) osobę, która utraciła tytuł prawny do zajmowanego lokalu;

c) osobę która zamieszkiwała i pozostała w lokalu opuszczonym przez najemcę lub pozostała w lokalu, w którego najem nie wstąpiła po śmierci najemcy;

d) osobę, stale zamieszkującą w lokalu zobowiązaną solidarnie z najemcą do zapłaty czynszu oraz innych opłat niezależnych od właściciela.

2) opłatach za lokale - należy przez to rozumieć:

a) czynsz najmu określony w umowie najmu;

b) odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;

c) opłaty niezależne od właściciela określone w umowie najmu;

d) odsetki za zwłokę w płatności należności , o których mowa w pkt. a-c.

3) pomocy - należy przez to rozumieć pomoc udzielaną przez Gminę Węgorzyno na podstawie niniejszych zasad.

§ 4. 1. Do umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu płatności wierzytelności wszystkich jednostek organizacyjnych gminy jest uprawniony Burmistrz Węgorzyna.

2. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych gminy do rozkładania na raty i odraczania terminu płatności, jeżeli kwota wierzytelności wraz z należnymi odsetkami nie przekracza równowartości w złotych 2.000 zł( dwa tysiące złotych).

3. W przypadkach określonych w ust. 2 kierownicy jednostek organizacyjnych składają Burmistrzowi Węgorzyna sprawozdanie z udzielonych ulg w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca, w którym dana ulga została udzielona.

1.Sprawozdania, o których mowa w ust. 3 powinny zawierać imię i nazwisko beneficjenta, jego adres zamieszkania, PESEL, NIP. Informacja, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać:

1) w przypadku rozłożenia na raty - okres zadłużenia, kwota rozłożona na raty, ilość rat, data pierwszej raty i ostatniej raty, data przyznania ulgi oraz stan realizacji przez dłużnika zobowiązania wynikającego z przyznanej ulgi.

2) w przypadku odroczenia płatności - okres zadłużenia, odroczona kwota płatności, data odroczonej płatności oraz data przyznania ulgi.

§ 5. 1. Ustala się poniższe zasady i tryb umarzania wierzytelności z tytułu opłat za używanie komunalnych lokali mieszkalnych zwanych dalej lokalami, należących do Gminy Węgorzyno. oraz udzielania innych ulg w spłacie tych wierzytelności:

2. Umorzenie całości lub części wierzytelności, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności może obejmować:

1) zaległość główną,

2) odsetki,

3) koszty dochodzenia roszczeń,

4) pozostałe koszty wynikające z powstania zaległości.

3. Zadłużenie wynikające z opłat za używanie lokalu mieszkalnego może być umorzone w przypadku, gdy:

1) nastąpił zgon dłużnika, który w lokalu zamieszkiwał samotnie oraz nie posiadał majątku, z którego można by dochodzić należności, a lokal wrócił do dyspozycji Gminy Węgorzyno;

2) rozwiązano umowę najmu za zaległości w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego, a postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

3) nie można ustalić tożsamości dłużnika i jego miejsca pobytu przez okres jednego roku;

4) kwota zadłużenia jest mniejsza niż koszty upomnienia i powtarza się cyklicznie w niezmienionej wysokości przez okres co najmniej 6 miesięcy. Umorzenia za dany lokal dokonuje się raz w roku, na koniec roku kalendarzowego;

5) dochód na jednego członka wieloosobowego gospodarstwa domowego nie przekracza 80% najniższej emerytury i 100 % tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym;

6) roszczenie o zapłatę opłat za lokal uległo przedawnieniu i windykacja z tego tytułu jest bezskuteczna;

7) w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności;

8) nastąpi zmiana umowy najmu lokalu mieszkalnego na umowę najmu lokalu socjalnego

9) nastąpi zamiana lokalu z inicjatywy gminy na lokal mniejszy lub o niższym standardzie;

4. Wierzytelności z tytułu opłat za lokale mogą zostać umorzone w wysokości całej kwoty należnych odsetek i kosztów egzekucyjnych pod warunkiem zawieszającym jednorazowej wpłaty obejmującej 100% kwoty zadłużenia wierzytelności głównej .

5. Umorzenie, o którym mowa w ust.3 pkt. 5 może być dokonane tylko jeden raz w stosunku do tego samego dłużnika.

6. Wierzytelności o których mowa w ust. 1 mogą być umorzone:

1) z inicjatywy Zarządcy nieruchomości zasobem gminy lub Burmistrza w przypadkach określonych w ust. 3 pkt. 1,2,3,4,6,7 ;

2) z inicjatywy Burmistrza w przypadku określonym w ust. 3 pkt. 9;

3) na wniosek dłużnika w pozostałych przypadkach.

7. Umorzenia zaległych opłat za lokal mieszkalny w sytuacjach określonych w ust. 3 i 4 dokonuje Burmistrz , o ile kwota umorzenia nie przekracza 10.000 złotych (dziesięć tysięcy złotych ) .

8. W przypadku gdy umorzenie, o którym mowa w ust.1, przekracza kwotę 10.000 zł. (dziesięć tysięcy złotych), umorzenia może dokonać Burmistrz Węgorzyna, po uzyskaniu opinii Komisji Budżetowo Gospodarczej Rady Miejskiej.

§ 6. 1. W uzasadnionych przypadkach na wniosek dłużnika wierzytelności z tytułu opłat za lokal mieszkalny, o których mowa w § 5 ust. 2 można rozłożyć maksymalnie na 36 miesięcznych rat, z uwzględnieniem ust. 2 i 3.

2. Jeżeli zadłużenie przekracza udokumentowane możliwości finansowe dłużnika co do spłaty zaległości w sposób, o którym mowa w ust. 1 - zarządca nieruchomości lokali mieszkaniowych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy może określić część zadłużenia jako ostatnią ratę. Po terminowej spłacie poprzednich rat wraz z bieżącym czynszem Burmistrz może zastosować wobec tej części ponownie zapisy ust. 1.

3. Wysokość raty nie może przekroczyć 1/5 miesięcznych dochodów netto rodziny.

4. W uzasadnionych przypadkach losowych na wniosek dłużnika można odroczyć termin spłaty zaległości maksymalnie o 6 miesięcy.

5. Od należności, której termin zapłaty odroczono, lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od wyrażenia zgody na powyższe zasady spłaty należności do dnia upływu terminu zapłaty.

6. Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości w stosunku do osób, co do których złożono pozew o zapłatę lub o wydanie lokalu, nie stanowi samodzielnej podstawy do złożenia wniosku o zawieszenie tego postępowania.

7. W przypadku braku wpłaty w terminie odroczonej lub rozłożonej na raty należności , braku zapłaty dwóch kolejnych rat lub braku wpłaty należności w wysokości równowartości dwóch kolejnych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również z odsetkami za okres, o którym mowa w § 6.

8. Zgodę na spłatę zaległych należności za używanie lokalu mieszkalnego w sposób określony w ust 1 i ust. 4 wyraża Burmistrz Węgorzyna na wniosek zarządcy nieruchomości mieszkaniowym zasobem gminy.

§  7. 1. Ustala się poniższe zasady i tryb:

1) umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Węgorzyno, w pozostałych przypadkach niż określone w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały;

2) udzielania ulg w spłacie należności z tytułu tych wierzytelności;

3) udzielania innej pomocy osobom fizycznym, prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zwanym dalej dłużnikami.

2. Umorzenie całości lub części wierzytelności, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności z tytułu opłat może obejmować:

1) zaległość główną, w tym naliczone kary umowne,

2) odsetki,

3) koszty dochodzenia roszczeń,

4) pozostałe koszty wynikające z powstania zaległości.

3. Udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 2 może nastąpić z własnej inicjatywy organu uprawnionego do udzielenia pomocy lub na wniosek dłużnika.

4. Wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy mogą zostać umorzone w całości w przypadkach , gdy:

1) nie można ustalić dłużnika i miejsca jego pobytu przez okres jednego roku;

2) nastąpił zgon dłużnika, którego następcy prawni nie są zainteresowani przejęciem praw i obowiązków zmarłego lub nie ma spadkobierców;

3) postępowanie egzekucyjne nie dało rezultatów albo istnieje prawdopodobieństwo, iż w jego toku nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia;

4) wierzytelności nie zaspokojono w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego.

5) roszczenie o zapłatę uległo przedawnieniu i windykacja z tego tytułu jest bezskuteczna,

6) kwota zadłużenia jest mniejsza niż koszty upomnienia.

5.Zadłużenie może by umorzone przez Burmistrza na wniosek Skarbnika, kierownika wydziału , pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy lub Zarządcę nieruchomości.

6. Wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Węgorzyno z tytułu opłat mogą zostać umorzone w części w wysokości całej kwoty należnych odsetek - pod warunkiem zawieszającym dokonania:

1) jednorazowej spłaty pozostałej kwoty zadłużenia lub

2) wpłaty obejmującej 50% kwoty zadłużenia oraz spłaty pozostałej części zadłużenia wynikającej z należności głównej w maksymalnie 12 miesięcznych ratach.

7. Pomoc, o której mowa w ust. 6 może zostać udzielona podmiotom, po spełnieniu przez nie łącznie warunków:

1) wypełniali w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o pomoc obowiązki płatnicze co najmniej przez połowę tego okresu;

2) nie korzystali z jakiejkolwiek pomocy udzielanej przez Gminę Węgorzyno w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o pomoc.

8. Dopuszcza się udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 6 osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, oświatową, wychowawczą - na cele nie związane z działalnością zarobkową, z zachowaniem warunków, o których mowa w ust. 7.

9. Jeżeli umorzenie dotyczy części wierzytelności, pod warunkami zawieszającymi, w pisemnej ugodzie regulującej warunki umorzenia należy określić:

1) termin zapłaty pozostałej do uregulowania wierzytelności,

2) wysokość pozostałej do uregulowania wierzytelności,

3) w przypadku dokonywania jednorazowej wpłaty części wierzytelności, a pozostałej jej części rozkładania na raty - ich ilość, wysokość i daty dokonania wpłat poszczególnych rat,

4) klauzulę wskazującą, że w przypadku niedotrzymania przez dłużnika terminów spłaty wierzytelności, oświadczenie o umorzeniu uznaje się za nieważne z chwilą naruszenia przez dłużnika warunków, o których mowa w pkt. 1-3, a należna kwota natychmiast staje się wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności.

10. Zgodę na udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1 i 2 wyraża:

1) Burmistrz Węgorzyna - gdy kwota pomocy nie przekracza równowartości w złotych 10.000 zł;

2) Jeżeli kwota pomocy przekracza równowartość w złotych 10.000 zł - Burmistrz Węgorzyna po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej.

§ 8.  1. W uzasadnionych przypadkach można:

1) odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności której mowa w § 7,

2) rozłożyć na raty płatność wynikającą z istniejącej wierzytelności, jednak nie więcej niż na 15 miesięcznych rat,

2. W przypadkach rozłożenia wierzytelności na raty:

1) nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od złożenia wniosku o zastosowanie ulgi do dnia upływu ustalonych terminów płatności,

2) w oświadczeniu o rozłożeniu wierzytelności na raty wskazuje się:

a) ilość i wysokość poszczególnych rat oraz wymagane daty ich wpłaty,

b) klauzulę wskazującą, że oświadczenie o udzieleniu ulgi uznaje się za nieważne z chwilą stwierdzenia braku zapłaty przez dłużnika dwóch kolejnych rat w wysokości i terminach ustalonych w oświadczeniu, a należna kwota natychmiast staje się wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności.

3. Odroczenie płatności może nastąpić na wniosek zainteresowanego dłużnika:

1) w przypadku w pełni udokumentowanej, trudnej sytuacji ekonomicznej zainteresowanego podmiotu lub osoby.

2) w przypadku udokumentowanej trudnej sytuacji rodzinnej i zdrowotnej wnioskującego i jego rodziny.

4. Płatność może być odroczona maksymalnie na okres 10 miesięcy.

5. Pisemna ugoda regulująca warunki odroczenia płatności winna zawierać, co najmniej:

1) wysokość kwoty podlegającej odroczeniu,

2) termin, do którego zostaje odroczona płatność należności,

3) klauzulę wskazującą, że oświadczenie o odroczeniu uznaje się za nieważne z chwilą naruszenia przez dłużnika warunków, o których mowa w pkt. 1-2, a należna kwota natychmiast staje się wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności.

§ 9. 1. Dopuszcza się do 31 grudnia 2006 roku możliwość dokonywania umorzeń wierzytelności , o których mowa w § 5. ust. 1, które są wymagalne przed końcem maja 2006 roku w wysokości:

  1. 20 % kwoty zadłużenia (zaległość główna i odsetki) - w przypadku jednorazowej wpłaty obejmującej 30 %. kwoty zadłużenia, oraz spłaty pozostałych należności w 18 miesięcznych ratach,

  2. 30 % kwoty zadłużenia (zaległość główna i odsetki) — w przypadku jednorazowej wpłaty obejmującej 40 % kwoty zadłużenia, oraz spłaty pozostałych należności w 18 miesięcznych ratach,

  1. W przypadku podjęcia czynności, o której mowa w ust. l, przepis § 6 ust. 5,6, 7 stosuje się odpowiednio.

§ 10. 1. Burmistrz Węgorzyna przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdania dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz ulg w spłacie udzielonych w trybie określonym niniejszą uchwałą.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 składane są według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku kalendarzowego -w terminie do dwóch miesięcy od zakończenia okresów sprawozdawczych.

3. Dane w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, wykazuje się narastająco, od początku roku.

§ 11. Stosowanie niniejszej uchwały wobec przedsiębiorców stanowi pomoc publiczną w rozumieniu Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE z 2002 roku Nr 235), Rozporządzenia Rady (WE) Nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L83), Rozporządzenia Rady (WE) Nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 roku dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. WE L142), Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (Dz. Urz. WE L 10), Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia, Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123 poz. 1291 ) i odbywa się zgodnie z ich przepisami.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 13. Traci moc Uchwała Nr XXX/338/2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 23 września 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Węgorzyno oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 82 Poz. 1713 z dnia 24.10.2005 r.).

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 20-07-2006 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2006 11:26