Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

UCHWAŁA Nr XXXVII/418/2006 zmieniająca uchwałę nr XV/177/2004 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgorzyno, nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorców


UCHWAŁA Nr XXXVII/418/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 czerwca 2006 roku

zmieniająca uchwałę nr XV/177/2004 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgorzyno, nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 ), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840,
Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959,
Nr 123, poz. 1291,Nr 281, poz.2782 ; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164,
poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419,Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz.1484) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/177/2004 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgorzyno, nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorców ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 13, poz. 257) wprowadza się zmiany:

1) § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1.Pomoc de minimis przewidziana niniejszą uchwałą może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcom, dla których wartość planowanej pomocy de minimis łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez danego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł , w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień jej udzielenia, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro brutto.”;

  1. § 9 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomocy w formie zwolnienia przewidzianego w niniejszej uchwale nie mogą uzyskać przedsiębiorcy prowadzący działalność w górnictwie węgla, hutnictwie żelaza i stali lub w transporcie a także:

a) pomocy udzielanej w sektorze transportu oraz w zakresie działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

b) pomocy udzielonej w odniesieniu do działalności związanej z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,

c) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami przewożonymi.”;

3) W § 9 ust. 3 zostaje wykreślony;

4) W § 7 lit. c) zostaje wykreślona;

5) Po § 10 dodaje się § 10a, który otrzymuje brzmienie :

„§ 10 a. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis, a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji Europejskiej Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. U.WE L 10 z 13.01.2001r.).”;

6) Po § 11 dodaje się § 11 a , który otrzymuje brzmienie :

„ §11a. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006r.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 20-07-2006 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2006 11:28