Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

UCHWAŁA Nr XXXVII/423/2006 w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy


UCHWAŁA Nr XXXVII/423/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy

Na podstawie art. 81ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami ( Dz. U z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 96, poz.959,
Nr 238, poz.2390) oraz art. 176 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, Nr 45, poz. 319)
Rada Miejska w Węgorzynie uchwala , co następuje:

§ 1

Osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, będąca właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie, może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy tym zabytku.

§ 2

1. Udzielenie dotacji celowej przez Burmistrza , może nastąpić po złożeniu przez

właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego do rejestru zabytków, zwanego dalej

„wnioskodawcą”, wniosku w tej sprawie.

2. Z wnioskiem o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie

3 lat poprzedzających złożenie wniosku może wystąpić wnioskodawca, którego

działalność nie jest finansowana ze środków publicznych.

3. Wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat

poprzedzających rok złożenia składa się do 30 czerwca roku, w którym dotacja ma

być udzielona.

4. Wnioski o udzielenie dotacji na prace, które zostaną przeprowadzone, składa się do

dnia 28 lutego roku, w którym dotacja ma być udzielona.

5. Wnioskodawca, którego prace zostały dofinansowane, ponownie może się ubiegać o

dotację po upływie 10 lat od roku zakończenia prac.

§ 3

1. Wniosek zawiera:

   1. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;

   2. określenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o udzielenie dotacji;

   3. wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;

   4. adres organu stanowiącego powiatu i gminy;

   5. wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku;

   6. określenie prac, na które ma być udzielona dotacja, i termin ich wykonania;

   7. określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;

   8. wykaz prac wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;

   9. informacje wnioskodawcy o dotychczas pozyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na prowadzenie przy tym zabytku prac, o których mowa w pkt.8;

   10. informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na pracę objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji;

   11. fotograficzną dokumentację stanu zachowania zabytku.

 1. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.

 2. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac w roku złożenia wniosku lub w roku następującym po roku złożenia wniosku dołącza się:

   1. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

   2. decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

   3. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

   4. pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;

   5. kosztorys ofertowy prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów

niezbędnych do ich przeprowadzenia

 1. Jeżeli przeprowadzenie prac, o których mowa w ust.3, wymaga wyłonienia ich wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, do wniosku dołącza się:

   1. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

   2. decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

   3. zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób prowadzenia planowanych przy zabytku prac;

   4. kosztorys wstępny prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów

niezbędnych przeprowadzenia, zgodny z zaakceptowanym przez

wojewódzkiego konserwatora zabytków programem prac.

 1. Do wniosku o udzielenie dotacji na prace przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku dołącza się:

   1. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

   2. decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

   3. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

   4. pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;

   5. kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac, z uwzględnieniem kosztów

zakupu materiałów;

   1. protokół odbioru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków

przeprowadzonych prac;

   1. obmiar przeprowadzonych prac potwierdzony przez wojewódzkiego

konserwatora zabytków;

   1. oryginały rachunków lub faktur;

   2. wykaz rachunków lub faktur, o których mowa w pkt 8, ze wskazaniem

wystawcy, daty wystawienia i numeru rachunku lub faktury wraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków.

§ 4

1. W przypadku przyznania dotacji na przeprowadzenie prac, których wykonawca

powinien być wyłoniony na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych,

Burmistrz przekazuje wnioskodawcy pisemną informację o wysokości dotacji i zakresie prac objętych dotacją.

2. Po wyłonieniu wykonawcy, o którym mowa w ust.1, wnioskodawca jest obowiązany

przekazać organowi udzielającemu dotację:

 1. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

 2. pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;

 3. kopię najkorzystniejszej oferty w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej wyodrębnione ceny zakupów materiałów niezbędnych do wykonania prac.

§ 5

Zakres prac objętych dotacją oraz jej wysokość są ustalane odrębnie dla każdego wniosku.

§ 6

1. Umowa o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac w roku złożenia wniosku lub

w roku następującym po roku złożenia wniosku zawiera:

 1. zakres planowanych prac i termin ich realizacji;

 2. wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności;

 3. tryb kontroli wykonania umowy;

 4. sposób rozliczenia dotacji;

 5. warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

2. Umowa o udzielenie dotacji na prace prowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok

złożenia wniosku zawiera:

 1. zakres wykonywanych prac i termin ich wykonania;

 2. wysokość dotacji oraz termin jej płatności.

§ 7

1. Przekazanie dotacji na wykonanie prac może nastąpić:

  1. w 2 częściach - pierwsza przed podjęciem prac, w wysokości nie większej jednak niż 50% udzielonej dotacji - drugiej - po zakończeniu wszystkich prac, na wykonanie których została przyznana dotacja, i przyjęciu rozliczenie albo

  2. w całości - po zakończeniu wszystkich prac, na wykonanie których została przyznana dotacja, i przyjęciu rozliczenia.

2. Po przeprowadzeniu prac objętych umową, wnioskodawca przekazuje Burmistrzowi

dokumenty o których mowa w § 3 ust.5 pkt5-8, stanowiące podstawę rozliczenia dotacji.

§ 8

Burmistrz po udzieleniu lub rozliczeniu dotacji, zwraca wnioskodawcy dokumenty, o których mowa w § 3 ust.5 pkt 8, po opatrzeniu pieczęcią o treści „sfinansowano ze środków budżetu gminy” ze wskazaniem wysokości dotacji określonej procentowo, oraz roku udzielenia dotacji.

§ 9

1. Burmistrz prowadzi dokumentację udzielonych dotacji.

2. Dokumentacja zawiera:

 1. imię, nazwisko miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przekazano dotację;

 2. wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania;

 3. zakres prac, na które udzielono dotacji;

 4. datę zawarcia umowy;

 5. wysokość przekazanej dotacji, a w przypadku dotacji przekazanej przed rozpoczęciem prac - informację, czy kwota została w całości rozliczona.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 11

Traci Moc uchwała Nr XXXII/373/2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 112, poz. 2439 z dnia 16.12.2005 r.).

§ 12

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/423/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 czerwca 2006 roku

WNIOSEK do Burmistrza Węgorzyna

o udzielenie w roku ……………

dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej „pracami”, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym w gminie Węgorzyno

Wnioskodawca:

…………………………………………………………………………………………………...

( imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwa, adres i siedziba jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą)

…………………………………………………………………………………………………...

Dane o zabytku:

miejscowość …………………………………………..

określenie zabytku

…………………………………………………………………………………………………...

obiekt został wpisany w księdze rejestru 1 …………….. pod numerem ……………………….

dokładny adres obiektu…………………………………………………………………………

nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW nr ………..

w Sądzie Rejonowym w………………………………………...

Wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku:……………………………………

Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca:

ogólny koszt prac objętych wnioskiem …………….. słownie ………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

kwota dotacji ………………….. słownie ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

Wysokość dotacji, o jaką ubiega się wnioskodawca, wyrażona w % w stosunku do ogólnych kosztów prac ……………………

Zakres prac, które mają być objęte dotacją:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Termin przeprowadzenia prac objętych wnioskiem:

…………………………………………………………………………………………………...

Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac:

z dnia…………………. L dz. ……………………………

Pozwolenie na budowę: z dnia ……………………….. l dz. ………………………………..

1 Jeżeli przedmiotem dotacji mają być prace przy częściach składowych zabytku lub jego przynależnościach - należy podać numer rejestru, pod jakim zostały wpisane te części lub przynależności

Wykaz prac prowadzonych przy zabytku w okresie 5 lat, z podaniem wysokości poniesionych nakładów, w tym ze środków publicznych

rok

zakres przeprowadzonych prac

poniesione wydatki

dotacje ze środków

publicznych

(wysokość, źródło i wskazanie prac, na które zostały przeznaczone)

Wnioskodawca ubiega się o dotację na pracę objęte wnioskiem u innych podmiotów:

Podmiot, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację

tak/nie2

wysokość wnioskowanej dotacji

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Wojewódzki konserwator zabytków

Rada powiatu

Rada gminy

_________________________

2Jeżeli wnioskodawca ubiega się o dotację, w rubryce przy nazwie właściwego podmiotu wpisać wyraz „tak”, a w przeciwnym przypadku wpisać wyraz „nie”

Wykaz załączników do wniosku3:

- pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objętych

wnioskiem …………….

- pozwolenie na budowę …………

- dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku ……

- decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków ……………….

- kosztorys ofertowy prac ………….

- kosztorys wstępny prac ………….

- kosztorys powykonawczy prac ………..

- oryginał rachunków lub faktur za przeprowadzone prace ………….

- wykaz rachunków lub faktur, ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru

rachunku lub faktury wraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków ………

- protokół odbioru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków wykonanych prac …………

- potwierdzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków obmiar przeprowadzonych prac

…………

Numer konta bankowego wnioskodawcy:

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………. …..………………………….

(miejscowość, data) (podpis)

_____________________________

3 Jeżeli wnioskodawca dołącza do wniosku dany załącznik, przy jego nazwie należy wpisać wyraz „tak”, a w przeciwnym przypadku wyraz „nie”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 20-07-2006 11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2006 11:33