Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

UCHWAŁA Nr XXXVII/424/2006 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także sposobu jej rozliczania oraz kontroli wy¬konywania zadania zleconego tym podmiotom


UCHWAŁA Nr XXXVII/424/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 czerwca 2006 roku

 

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także sposobu jej rozliczania oraz kontroli wy­konywania zadania zleconego tym podmiotom

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128) oraz art. 176 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, Nr 45, poz. 319) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

 

Rozdział l

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1.

 1. Z budżetu Gminy mogą być udzielane dotacje podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów pu­blicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.

 2. Uchwała określa tryb postępowania o udzielenie podmiotom dotacji na realizację innych zadań publicz­nych, niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Nr 96, poz. 873), sposób rozliczania dotacji oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania.

 

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Węgorzyno;

 2. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Węgorzyna;

 3. organizacji - należy przez to rozumieć podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych i nie działający w celu osiągnięcia zysku;

 4. zadaniu - należy przez to rozumieć zadanie statutowe organizacji należące do ustawowych zadań Gminy;

 5. wniosku - należy przez to rozumieć złożenie wniosku o przyznanie dotacji na realizację zadania;

 6. umowie - należy przez to rozumieć pisemną umowę zawartą między Gminą a organizacją, której przedmiotem jest realizacja zadania przez organizację z udziałem środków publicznych.

§ 3.

Działalność prowadzona przez organizacje korzystające za środków publicznych może być uzupełnie­niem działalności Gminy.

§ 4.

Udzielanie dotacji może nastąpić:

1)     na zadania realizowane z inicjatywy organizacji ubiegającej się o dotację,

2)     na zadania realizowane z inicjatywy Gminy.

§ 5.

 1. Dotację przyznaje się na dofinansowanie kosztów realizacji zadania, a nie wybranych w ramach zadania poszczególnych wydatków, z zastrzeżeniem możliwości wskazania przez Burmistrza przeznaczenia przyznanych środków finansowych.

 2. W uzasadnionych przypadkach dotacja może obejmować także koszty obsługi realizowanego zadania. W umowie określa się wówczas wysokość kosztów obsługi, uwzględniając ich specyfikę.

 3. Dotacja przyznana organizacji nie może być wykorzystywana na:

  1. budowę, remonty, zakup budynków, gruntów;

  2. zakupy inwestycyjne;

  3. wsteczne finansowanie zadań;

  4. pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji, kar umownych i odsetek;

  5. działalność gospodarczą oraz polityczną.

 4. Organizacja winna zapewnić realizację zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

Rozdział II

TRYB PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

§ 6.

 1. Organizacje składają wnioski o przyznanie dotacji na realizację zadań do 30 września roku poprze­dzającego rok budżetowy oraz doraźnie w trakcie roku budżetowego.

 2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, podpisuje osoba upoważniona do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji.

 3. Wniosek, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, powinien zawierać, w szczególności:

1)     informację o organizacji, w tym aktualny statut i wypis z rejestru,

2)     ofertę zawierającą szczegółowy opis wnioskowanego zadania wraz z przewidywanymi efektami i terminem jego realizacji,

3)     preliminarz kosztów wykonania zadania,

4)     wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zadania,

5)     informacje o innych źródłach finansowania zadania.

 1. W przypadku niedopełnienia warunków formalnych, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, z zastrzeżeniem ust. 5.

 2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Burmistrz może wy­znaczyć termin i wezwać wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

§ 7.

Przy rozpatrywaniu wniosku dotyczącego realizacji zadania, uwzględnia się w szczególności:

 1. możliwości finansowe budżetu Gminy;

 2. znaczenie zadania dla Gminy;

 3. koszty realizacji zadania;

 4. wysokość zaangażowania finansowego organizacji;

 5. ocenę możliwości realizacji zadania przez organizację

 6. ocenę wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim z uwzględnieniem rzetelności, termi­nowości oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

 7. spodziewane efekty;

 8. sposób realizacji i promocji Gminy.

§ 8.

  1. Wnioski o przyznanie dotacji rozpatrywane są przez Burmistrza.

  2. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jeden wniosek dotyczący realizacji tego samego zadania, Burmistrz dokonuje wyboru oferty wyłonionej w drodze konkursu ofert.

  3. Konkurs ofert przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Burmistrza.

  4. W konkursie ofert komisja konkursowa dokonuje oceny ofert, z uwzględnieniem następujących kryteriów oraz punktacji :

1)      koszt realizacji zadania 60 pkt,

2)      wysokość zaangażowania finansowego organizacji 20 pkt,

3)      ocena wykonania zadań zleconych w okresie poprzednim 10 pkt,

4)      sposób realizacji, spodziewane efekty i promocja Gminy 10 pkt,

  1. W przypadku odmowy udzielenia dotacji organizacji, której wniosek bierze udział w konkursie ofert, decyzja Burmistrza wymaga uzasadnienia.

  2. Komisja ze swoich prac sporządza ogólny protokół ze wskazaniem punktów przyznanych każdemu z wniosków.

§ 9.

Od chwili złożenia wniosku do zakończenia postępowania określonego niniejszą uchwałą, zapewnia się pełną jawność uczestnikom, w szczególności przez:

 1. publiczne ogłoszenie wykazu złożonych wniosków;

 2. zapewnienie uczestnikom postępowania wglądu do opinii i ocen wydanych w sprawie wniosków;

 3. podanie do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia w sprawie wniosków.

 

Rozdział III

UMOWY

 

§ 10.

Organizacja przyjmująca zadanie zobowiązuje się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Gmina zobowiązuje się do udzielenia dotacji celowej ze środków publicznych na wykonanie tego zadania.

 

§ 11.

Umowa powinna zawierać w szczególności:

1)     oznaczenie stron umowy,

2)     szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadania,

3)     termin i miejsce realizacji zadania,

4)     wysokość dotacji na realizację zadania, warunki i termin jej przekazania,

5)    zobowiązanie organizacji do poddania się kontroli przeprowadzonej przez osobę upoważnioną przez Burmistrza,

6)    zobowiązanie organizacji do realizowania przedmiotu dotacji przestrzegając ustawę Prawo zamówień publicznych.

7)   warunki wypowiedzenia umowy;

8)   określenie sankcji z tytułu nienależytego wykonania umowy lub wykorzystania dotacji na inne cele, niż określone w umowie;

9)   ustalenie zasad i terminów rozliczeń;

10) ustalenie zasad sprawozdawczości dot. realizacji umowy;

11) zasady zwrotu niewykorzystanej dotacji.

§ 12.

1.   Umowę zawiera się na czas oznaczony, nie dłużej niż okres jednego roku budżetowego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.      Prawa i obowiązki stron umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

3.      W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13.

 1. Kwotę dotacji przekazuje się przelewem na rachunek bankowy organizacji.

 2. Dotację przekazuje się po realizacji zadania i po zatwierdzeniu jego rozliczenia lub zaliczkowo w ustalonych w umowie ratach.

 

Rozdział IV

ZASADY KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH

§ 14.

1.      Burmistrz dokonuje kontroli prawidłowości realizacji zleconego zadania.

2.      Czynności kontrolnych dokonują osoby pisemnie upoważnione przez Burmistrza.

3.      Wydział Urzędu Miejskiego w Węgorzynie merytorycznie właściwy w danej sprawie, we współpracy z Wydziałem Finansowym, obowiązany jest do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonywania przedmiotu umowy na zasadach w niej określonych, w szczególności w zakresie:

1)     sposobu realizacji zadania zleconego,

2)     gospodarowania przekazaną dotacją,

3)     prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie kosztów zleconego zadania.

4.      Na podstawie przekazanej dokumentacji oraz prowadzonego nadzoru właściwy wydział merytoryczny i Wydział Finansowy dokonują oceny:

1)     stanu realizacji zleconego zadania;

2)     prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania zleconego.

5.      Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują osoby upoważnione.

6.      W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania i wykorzystania dotacji, do organizacji kieruje się stosowne wnioski i zalecenia wyznaczające termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

7.      W przypadku, gdy organizacja nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości lub nie doprowadzi do usu­nięcia w wyznaczonym terminie, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środki finansowe przekazane na jego realizację podlegają zwrotowi do budżetu Gminy w całości, w terminie ustalonym przez Burmistrza.

 

§ 15.

1. Rozliczenie organizacji z przyznanej dotacji następuje w terminach, formie i na zasadach określonych w umowie.

2. Podmiot jest zobowiązany, zgodnie z umową, do przedstawienia Burmistrzowi rozliczenia zadań pod względem rzeczowym i finansowym, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Sprawozdanie pod względem rzeczowym obejmuje opis wykonanego zadania.

4. Sprawozdanie pod względem finansowym obejmuje przedłożenie oryginalnych oraz odpisów dokumentów finansowych do wglądu, spełniających wymogi ustawy o rachunkowości.

5.      Na odwrocie dokumentów finansowych winna być umieszczana adnotacja „Zrealizowano w ....% ze środków budżetu Gminy Węgorzyno".

6.      Odpisy dowodów, wykonane na koszt organizacji, dotyczące poniesionych kosztów związanych z realizacją dotowanego zadania pozostają w aktach Gminy.

7.      Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania, a w przypadku zadań, których termin zakończenia realizacji upływa z dniem 31 grudnia, w terminie 20 dni.

8.      Organizacja otrzymująca dotację prowadzi dokumentację i ewidencję zgodnie z obowiązującymi przepi­sami, w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

§ 16.

1. W przypadku niewykonania lub częściowego wykonania zadania, przekazana dotacja podlega zwrotowi w części proporcjonalnie do stopnia wykonania zadania, z zastrzeżeniem § 15.

2. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części dotacji, część nie wykorzystana podlega zwrotowi.

3. Przy obliczaniu stopnia wykorzystania dotacji uwzględnia się uzyskanie przy realizacji zadania przychodów wyższych niż ujęte w kalkulacji lub poniesienie przy realizacji zadania kosztów niższych niż ujęte w kalkulacji.

4. Zwrot środków finansowych następuje nie później niż do końca grudnia bieżącego roku budżetowego na rachunek Gminy.

 

§ 17.

1. Umowa może być rozwiązana i dotacja wstrzymana przez Gminę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienależytego jej wykonywania, a w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania lub wykorzystania przekazanej dotacji na inne cele niż określone w umowie, gdy strona winna uchybień nie doprowadzi do ich usunięcia w terminie określonym w protokole pokontrolnym.

2. Podstawę do rozwiązania umowy, z przyczyn określonych w ust. 1, stanowią wyniki kontroli wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzonej zgodnie z § 14.

3. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości na podstawie jednostronnego oświadczenia Burmistrza w szczególności w przypadku, gdy:

1)     organizacja przeznaczy dotacje na inne cele niż określone w umowie,

2)     organizacja z przyczyn nieuzasadnionych zaprzestanie realizacji dotowanego zadania,

3)     organizacja z innej przyczyny nienależycie wykonuje umowę.

 

Rozdział V

PRZEPISY SZCZEGÓLNE, PRZEJŚCIOWE l KOŃCOWE

 

§ 18.

W sprawach nie uregulowanych w uchwale dotyczącej umów stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna .

 

§ 20.

Traci moc uchwała Nr XIV/147/99 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu

§ 21.

Traci moc uchwała Nr Uchwała Nr XX/232/ 2004 Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 20 sierpnia 2004 roku w sprawie w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także sposobu jej rozliczania oraz kontroli wy­konywania zadania zleconego tym podmiotom (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 78, poz. 1345 z 2004 r.)

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

 Załącznik Nr 1

do uchwały NrXXXVII424/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia30 czerwca 2006 r.

WNIOSEK O DOTACJĘ Z BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO

1. Informacja o Wnioskodawcy:

 1. nazwa organizacji,

 2. adres i telefon organizacji,

 3. nazwisko przewodniczącego organizacji,

 4. osoba odpowiedzialna za realizacją projektu, (telefon kontaktowy, funkcja pełniona w organizacji),

 5. nazwa banku, nr konta bankowego, Nr REGON, NIP, KRS,

 6. dotychczasowe źródła finansowania organizacji oraz uprzednio realizowane zadania.

2. Informacja o projekcie:

  1. nazwa projektu,

  2. data rozpoczęcia i zakończenia projektu,

  3. opis projektu:

   1. opis problemu lub ocena potrzeb,

   2. cel projektu i przewidywane rezultaty, (w tym sposób oceny realizacji projektu),

   3. zamierzony sposób realizacji projektu (działania, które należy wykonać, aby zrealizować projekt, w tym harmonogram prac),

   4. liczba osób objętych projektem,

   5. całkowity koszt projektu (należy przedstawić szczegółowe rozbicie wg kategorii kosztów (np. wynagrodzenia, zakup sprzętu i wyposażenia, koszty operacyjne, podróże, delegacje itp.),

   6. kwota dotacji, o jaką zwraca się Organizacja (należy wskazać, które pozycje z budżetu będą finansowane z tej dotacji),

   7. wkład własny organizacji i inne źródła finansowania przedstawianego projektu (należy wskazać pozycje z budżetu),

   8. czy prośba o fundusze na te same wydatki została wysłana do innych Funduszy,

   9. przewidywani partnerzy w realizacji projektu (należy podać zasady współpracy)

4)      Proponowany termin dostarczenia sprawozdań merytorycznego i finansowego z realizacji projektu.

5)      Data, podpis/y osoby upoważnionej do złożenia wniosku w imieniu organizacji, pieczątka organizacji.

3. Wymagane załączniki:

1)      aktualny statut i odpis z rejestru sądowego,

2)      sprawozdanie z działalności za rok poprzedzający złożenie wniosku (merytoryczne i finansowe),

3)      pisemne rekomendacje dla projektu od osoby lub podmiotu spoza organizacji,

4)      opis projektu realizowanego z udziałem dotacji Gminy.

 

Załącznik Nr 2

do uchwały NrXXXVII424/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia30 czerwca 2006 r.

 

ROZLICZENIE DOTACJI

Udzielonej .......................................... na podstawie umowy nr........... z dnia ......................

L.p.

 

Nr faktury/ rachunku

 

Data wystawienia faktury/ rachunku

 

Wystawca faktury/ rachunku

 

Treść faktury/ rachunku

 

Kwota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

 

 

Do rozliczenia dotacji przedstawiono oryginały rachunków/faktur, na których dokonano potwierdzenia sfinansowania z dotacji budżetu gminy i których kopia/kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem stanowi załącznik do realizacji dotacji .......................................................................................................................................................

 

2. Całkowite rozliczenie dotacji (dotyczy wszystkich źródeł finansowania).............................

 

3. Sprawozdanie z wykonania zadania sfinansowanego z dotacji (ocena merytorycznych efektów zadania) .........................................................................................

 

 

podpis i pieczęć podpis i pieczęć
głównego księgowego przedstawiciela jednostki

 

 

sprawdzono pod względem sprawdzono pod względem
merytorycznym - podpis formalno- rachunkowym - podpis

 

 ............................., dnia ...................................

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 20-07-2006 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2006 11:34