herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

UCHWAŁA NR XXXVI/405/2006 w sprawie upoważnienia Burmistrza Węgorzyno do otwierania rachunków pomocniczych oraz lokowania wolnych środków budżetowych w bankach


UCHWAŁA NR XXXVI/405/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 9 czerwca 2006 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Węgorzyno do otwierania rachunków pomocniczych oraz lokowania wolnych środków budżetowych w bankach

Na podstawie art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104, Nr 169, poz. 1420,; z 2006 r. Nr 45, poz.319) oraz art.18, ust 2. pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; 2006 r. Nr 17, poz.128) uchwala się, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Burmistrza Węgorzyna do otwierania rachunków pomocniczych
oraz lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący rachunek podstawowy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XVII/115/95 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 10.08.1995r.
w sprawie otwarcia rachunków bankowych do celów lokat oraz Uchwała XVII/183/2000 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28.01.2000 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XVII/115/95 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 10.08.1995r. w sprawie otwarcia rachunków bankowych do celów lokat.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-07-2006 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2006 11:44