herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

UCHWAŁA NR XXXVI/407/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie„Budowa Gimnazjum w Węgorzynie”


UCHWAŁA NR XXXVI/407/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 9 czerwca 2006 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie„Budowa Gimnazjum w Węgorzynie”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 litera c i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 Nr 102,poz..1005, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz.1457; 2006 r. Nr 17, poz.128) uchwala się, co następuje:

§ 1

1.Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 4.100.000 ,00 złotych(słownie: cztery miliony sto tysięcy złotych) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie”.

2. Okres karencji do 31.12.2007 roku.

3. Okres kredytowania wynosi 7,5 lat.

4. Obsługa zadłużenia nastąpi z środków budżetu Gminy Węgorzyno.

5. Spłata zobowiązania w postaci zaciągniętego kredytu następować będzie ze źródeł przyszłych dochodów własnych.

§ 2

Udziela się Burmistrzowi Węgorzyna upoważnienia do zawarcia umowy kredytowej.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Węgorzyna do zabezpieczenia kredytu w formie akceptowanej przez kredytodawcę i w wysokości przez niego wymaganej, a w szczególności w następującej formie:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4

Niniejsza uchwała jest podstawą do zawarcia umowy kredytowej.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-07-2006 11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2006 11:46