herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

UCHWAŁA NR XXXVI/408/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2006


UCHWAŁA NR XXXVI/408/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 9 czerwca 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2006

Na podstawie art.18, ust 2. pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457: z 2006r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 5.100,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 0830 Wpływy z usług o kwotę

4.000,00 złotych

- w dz. 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 92195 Pozostała działalność § 2700 Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.100,00 złotych

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 956.517,00 złotych

- w dz. 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 60.000,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 złotych

- w dz. 710 Działalność usługowa rozdział 71035 Cmentarze § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 33.000,00 złotych

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000,00 złotych

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę o kwotę 10.000,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 35.000,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 44.000,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 508.657,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 4270 Zakup usług remontowych 40.000,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych 56.760,00 złotych

- w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 30.000,00 złotych

- w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.100,00 złotych

- w dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92601 Obiekty sportowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę100.000,00 złotych

§ 3

1. Dochody budżetowe Gminy na 2006 rok

po zmianach w wysokości - 14.405.223 złotych

z tego

  • dochody własne - 11.394.047,00 złotych

  • dotacje na realizacje zadań zleconych - 3.011.176,00złotych

2. Wydatki budżetowe Gminy na 2006 rok

po zmianach w wysokości - 18.856.399,00 złotych

- na realizacje zadań własnych - 15.845.223,00 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 3.011.176,00złotych

3. Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy w wysokości 291.087,00 złotych z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie wysokości 97.500,00 złotych

- kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie - 44.444,00złotych

- kredytu na „Termomodernizacji Urzędu” - 50.000,00 zł

- kredytu z PKO Bank Polski SA w Stargardzie Szcz. w kwocie - 99.143,00 złotych

4. Niedobór budżetowy w kwocie 4.742.263,00 złotych zostanie sfinansowany z :

- kredytów - 2.430.560,00 złotych

- pożyczek - 300.000,00 złotych

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie 2.011.703 złotych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-07-2006 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2006 11:52