herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

UCHWAŁA NR XXXVI/412/2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.


UCHWAŁA NR XXXVI/412/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 9 czerwca 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit.a i art. 30.ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, póz. 1568; z 2004 r Nr 116, póz. 1203, z 2005r Nr 172, poz.1441; z 2006r Nr 17, póz. 128 i art. 4 ustawy z dnia 29.07.2005r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz.U. Nr 175, póz. 1459) uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę w wysokości 50%.

§ 2. Opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności należy wpłacić w terminie 14 dni, od dnia otrzymania decyzji na rzecz Gminy Węgorzyno.

§ 3. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest pokrycie kosztów wykonania operatu szacunkowego nieruchomości przez wnioskodawcę.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-07-2006 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2006 11:58