herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Inwestycji i Remontów i Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji


O G Ł O S Z E N I E


Urząd Miejski w Węgorzynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Inwestycji i Remontów.

I. Kandydaci winni spełniać następujące kryteria :

 • Wymagania niezbędne:
  1) wykształcenie - wyższe o profilu technicznym

2) staż pracy - co najmniej 3 lata,

3) dobry stan zdrowia,

4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

5) jest obywatelem polskim

 • Wymagania dodatkowe:
  1) cieszy się nieposzlakowaną opinią,.

2) wskazane doświadczenie zawodowe na stanowisku zajmującym się sprawami inwestycyjnymi, remontowymi bądź produkcją (umowa o pracę, staż, przygotowanie)

3) pożądane uprawnienia budowlane

 

II. Na stanowisku wykonywane będą szczególnie zadania związane :

1) planowanie remontów gminnych,

2) współpracą z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,

3) sprawdzanie i kosztorysowanie robót,

4) odbiory usług remontowych,

5) nadzór nad usługami zlecanymi na zewnątrz w zakresie:

- ciepłownictwa,

- wodociągów i kanalizacji,

- gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz wspólnotami mieszkaniowymi

III. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys - CV
3) kserokopie świadectw pracy lub dyplomów potwierdzające wykształcenie,
4) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
5) kserokopię uprawnień budowlanych, jeżeli takie posiada

6) oryginał kwestionariusza osobowego, *)
7) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*)

9) oświadczenie o niekaralności.

IV. Dokumenty przyjmowane będą do dnia 05 marca 2007r. w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie ul. Rynek 1 ( pok.21 - I piętro.) Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

V. Urząd Miejski zastrzega zatrudnienie wybranego/ną kandydata/ kę na czas próbny, a następnie na czas nieokreślony.

VI. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Węgorzynie.

 

Uwaga:

*) kwestionariusz i oświadczenie dostępne na stronie internetowej http://www.bip.wegorzyno.pl/ oraz w pok. Nr 1 ( parter).

 

O G Ł O S Z E N I E
Urząd Miejski w Węgorzynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie
I. Kandydaci winni spełniać następujące kryteria :

 • Wymagania niezbędne:
  1) wykształcenie - wyższe magisterskie o profilu humanistycznym

2) staż pracy - co najmniej 2 lata na stanowiskach urzędniczych w jednostkach

samorządu terytorialnego lub jednostkach organizacyjnych tych samorządów

3) dobry stan zdrowia,

4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

5) jest obywatelem polskim

 • Wymagania dodatkowe:
  1) cieszy się nieposzlakowaną opinią,.

2) umiejętność zarządzania i działania jako menadżer oświaty,

3) umiejętność obsługi komputera,

4) umiejętność kierowania zespołem

5) umiejętności zawodowe w zakresie:

- organizacji imprez masowych,

- ocena pracy szkół

6) dobra znajomość obowiązujących przepisów w zakresie oświaty.

II. Na stanowisku wykonywane będą szczególnie zadania związane :

1) nadzór i koordynacja jednostek organizacyjnych i wychowawczych w zakresie realizacji ustawy o systemie oświaty.

2) współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej,

3) współdziałanie w zakresie organizacji sportu masowego,

4) zabieganie o pozyskanie środków ze źródeł krajowych i zagranicznych na realizacje programów,

5) współpraca z j.s.t. gmin sąsiednich, powiatu i województwa w celu wypracowania i realizacji spójnej strategii promocji regionu,

6) nawiązania kontaktów i współpracy z fundacjami, instytucjami i agendami rządowymi jak również z osobami fizycznymi wspierającymi działania w zakresie rozwoju regionalnego, infrastruktury, drobnej przedsiębiorczości, turystyki, agroturystyki i ekologii.

III. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys - CV
3) kserokopie świadectw pracy lub dyplomów potwierdzające wykształcenie,
4) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
5) oryginał kwestionariusza osobowego, *)
6) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*)

8) oświadczenie o niekaralności.

IV. Dokumenty przyjmowane będą do dnia 05 marca 2007r. w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie ul. Rynek 1 ( pok.21 - I piętro.) Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.
V. Urząd Miejski zastrzega zatrudnienie wybranego/ną kandydata/ kę na czas próbny, a następnie na czas nieokreślony.
VI. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Węgorzynie.

 

Uwaga: *) kwestionariusz i oświadczenie dostępne na stronie internetowej http://www.bip.wegorzyno.pl/ oraz w pok. Nr 1 ( parter).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 16-02-2007 15:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kwieciński 31-12-2010 12:49